DS: ”Det var fel av oss att in­te läm­na ut upp­gif­ter”

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­[email protected]­rekt­press.se

Dan­de­ryds sjuk­hus ne­ka­de först Sve­ri­ges ra­dio att få of­fent­li­ga hand­ling­ar – nu bac­kar sjuk­hu­set.

– Ba­ra att er­kän­na att det var fel, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tö­ren på sjuk­hu­set. Un­der mån­da­gen kom upp­gif­ter om att Dan­de­ryds sjuk­hus ska ha väg­rat läm­na ut of­fent­li­ga upp­gif­ter i sam­band med att P4 Stock­holm be­gärt ut sjuk­hu­sets kon­sult­kost­na­der.

Nu sä­ger dock kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tö­ren, på sjuk­hu­set, An­na- Ca­rin Stark att de han­te­rat ären­det fel.

– Det här är ett om­fat­tan­de jobb. Men för oss är det jät­te­vik­tigt med öp­pen­het och snabb­het och där­för har vi om­prö­vat vårt be­slut som vi var in­ne på för­ra vec­kan, sä­ger hon till Sve­ri­ges ra­dio.

När ra­di­o­ka­na­len först be­gär­de ut upp­gif­ter­na fick man ett svar, via mejl, från press­che­fen Ing­vor Fa­ri­not­te:

”Det går in­te att ta fram des­sa upp­gif­ter med hjälp av ru­tin­be­to­na­de åt­gär­der utan det för­ut­sät­ter en ge­di­gen ma­nu­ell han­te­ring (...) Den ti­den kan vi ty­värr in­te läg­ga på ären­det som vi re­dan har lagt ner ett stort ma­nu­ellt ar­be­te på”.

P4 Stock­holm fick ut en lång lis­ta med fle­ra hund­ra fak­tu­ror, där fram­kom det dock in­te vil­ken sorts upp­hand­ling var­je fak­tu­ra ska ha hand­lat om. Men nu änd­rar sig sjuk­hu­set ef­ter sitt ti­di­ga­re svar:

– Men det är ba­ra att er­kän­na att det var fel och att vi änd­rar oss, sä­ger An­naCa­rin Stark till Sve­ri­ges ra­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.