Kas­san stäl­ler sig utan­för la­get

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - An­ders Jans­son ci­vilin­gen­jör med stu­di­er i psy­ko­lo­gi. Jag är 41 år, har själv ald­rig va­rit sjuk­skri­ven, men har på nä­ra håll sett en an­hö­rig stjäl­pas i stäl­let för att hjäl­pas av För­säk­rings­kas­san.

För­säk­rings­kas­san har i fle­ra me­di­er skri­vit: ”I ett lag mås­te al­la del­ta­ga­re ut­fö­ra si­na upp­gif­ter för att det ska fun­ge­ra. ”

Ett ut­mär­kan­de drag för väl fun­ge­ran­de lag är att man tar till va­ra på varand­ras styr­kor för att nå ett ge­men­samt mål. Med den grund­bul­ten i åtan­ke ha­de det va­rit värdefullt om För­säk­rings­kas­san valt att lyss­na på och lä­ra från de del­ta­ga­re i la­get som har bätt­re kun­ska­per och in­sik­ter än För­säk­rings­kas­san själ­va in­om si­na re­spek­ti­ve om­rå­den.

Vi ut­går från ett typex­em­pel där al­las in­tyg är sam­stäm­mi­ga: Sjuk­skri­van­de lä­ka­re, spe­ci­a­list­lä­ka­re, sjuk­gym­nast, ar­bets­te­ra­peut och ar­bets­för­med­la­re har ef­ter många år av nedåt­gå­en­de häl­sa, trots be­hand­ling­ar och an­pass­ning av ar­bets­plats, kom­mit fram till att det in­te finns nå­gon för­må­ga att ar­be­ta, hur myc­ket pa­ti­en­ten än vill.

För­säk­rings­kas­san har allt­så till­gång till en guld­gru­va av kun­skap, som un­der­lag för att fat­ta be­slut.

Som med­bor­ga­re, skat­te­be­ta­la­re och kund hos För­säk­rings­kas­san för­vän­tar i al­la fall jag mig, och tro­li­gen de fles­ta and­ra, att man då är be­rät­ti­gad till full sjuk­pen­ning.

Det är då det oför­klar­li­ga hän­der: För­säk­rings­kas­san väl­jer att stäl­la sig utan­för la­get. Det häv­das att pa­ti­en­ten in­te har rätt till sjuk­pen­ning över hu­vud ta­get! Som lek­man ha­de man kun­nat för­stå om För­säk­rings­kas­san tve­ka­de mel­lan 75 pro­cent och 100 pro­cent sjuk­pen­ning, men ga­pet mel­lan 0 och 100 pro­cent är allt för stort för att va­ra rim­ligt.

För­säk­rings­kas­san kan in­te för­kla­ra så att pa­ti­en­ten, vård­per­so­nal el­ler ar­bets­för­med­la­re förstår var­för sjuk­pen­ning ne­kas, och hand­läg­ga­ren vill in­te hel­ler själv ta kon­takt med de som har skri­vit in­ty­gen för att få för­tyd­li­gan­de – trots att man som myn­dig­het har ut­red­nings­skyl­dig­het, och trots att För­säk­rings­kas­sans of­fi­ci­el­la lin­je samt in­ter­na ar­bets­in­struk­tio­ner sä­ger att man bör ta den kon­tak­ten.

Är det­ta ett lag­spel? Al­la vil­le spe­la lag­spe­let, ut­om För­säk­rings­kas­san själ­va – de gick över till makt­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.