Frösun­da får en ny fri­tids­gård – på prov

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

Till­sam­mans med Försun­da Hem­bygds­för­e­ning ska nu Val­len­tu­na kom­mun tes­ta en ny fri­tids­gård i Frösun­da. Med start i mit­ten av april ska fri­tids­går­den va­ra öp­pen på prov un­der fy­ra fre­da­gar. En­ligt He­le­ne Frid­ner, fri­tids­le­da­re i kom­mu­nen, har en fri­tids­gård i Frösun­da va­rit up­pe på ta­pe­ten till och från ti­di­ga­re.

– Tack va­re att Frösun­da hem­bygds­för­e­ning ha­de en lo­kal kun­de vi slå slag i sa­ken. Då sa jag till min chef ” nu mås­te vi sät­ta igång”, sä­ger hon.

He­le­ne Frid­ner ar­be­tar an­nars på ung­doms­går­den No­va, men kom­mer från den 13 april att va­ra fy­ra fre­dags­kväl­lar i Frösun­da.

– Den de­len av kom­mu­nen väx­er så fort, vi sak­nar en fri­tids­gård där. Det blir li­te lång res­väg till No­va, tå­gen går in­te all­tid och bu­sar­na går jät­te­då­ligt där, sä­ger He­le­ne Frid­ner.

Öp­pet 12–16

Fri­tids­går­den ska va­ra öp­pen för ung­do­mar i ål­dern 12–16 år. I förs­ta hand vän­der de sig till bo­en­de från Lind­hol­men och upp till Kårs­ta.

Nu för­sö­ker He­le­ne Frid­ner få in för­slag på vad ung- do­mar­na vill gö­ra på den nya fri­tids­går­den.

– Jag går över till sko­lor­na och för­sö­ker lä­ra kän­na någ­ra av dem in­nan. Se­dan är tan­ken att vi ska byg­ga upp det till­sam­mans med ung­do­mar­na och hem­bygds­för­e­ning­en, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag kom­mer ha med mig möj­lig­he­ter med allt från kort­spel till ping­is, det ung­do­mar­na vill hit­ta på ska vi för­sö­ka gö­ra.

Det blir fy­ra test­fre­da­gar, se­dan blir det en ut­vär­de­ring.

– För­hopp­nings­vis blir det per­ma­nent, det är en li­ten dröm jag har, sä­ger He­le­ne Frid­ner.

FO­TO: PRI­VAT

PEPPAD. He­le­ne Frid­ner ser fram­e­mot att öpp­na upp fri­tids­går­den i Frösun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.