Jo­han­nes Do­noyan öpp­nar upp klas­siskt fik

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Minns du Ire­ne’s ki­osk längs Väs­by­vä­gen som la ner 2011? Nu är det nya pla­ner, som in­vol­ve­rar bå­de ham­bur­ga­re och ret­ro­käns­la, på gång i lo­ka­len. Om du åkt för­bi lo­ka­len där Ire­ne’s ki­osk förr höll till, längs Väs­by­vä­gen, har du kanske lagt mär­ke till att nå­got är i gör­ning­en. Nu kan Val­len­tu­na Ny­he­ter av­slö­ja att ett nytt kafé och ham­bur­ger­hak ska öpp­na där.

Ire­ne Sö­derlund, som äger fas­tig­he­ten och mar­ken, hyr ut den gam­la ki­os­ken till en ny ak­tör.

– Det känns jät­te­bra och jag är väl­digt po­si­tiv. Många har sagt att de sak­nar min gam­la ki­osk och mi­na gam­la kun­der har tja­tat på mig att öpp­na ki­os­ken igen, sä­ger hon.

Det är Jo­han­nes Do­noyan som hyr lo­ka­len av Ire­ne och han har länge frå­gat hen­ne om att få hy­ra lo­ka­len ef­ter att hon stäng­de ki­os­ken 2011. Nu har hon sagt ja. I tre må­na­der har han re­no­ve­rat för fullt för att för­hopp­nings­vis kun­na in­vi­ga lo­ka­len i slu­tet av april.

– Det kom­mer fin­nas plat­ser att sit­ta in­om­hus och ut­om­hus. Jag kom­mer att byg­ga en ter­rass på ena si­dan av hu­set och även byg­ga ut den främ­re ter­ras­sen en me­ter.

Ret­ro di­ner

Te­mat för det nya kafé­et- och ham­bur­ger­ha­ket kom­mer att på­min­na om en ame­ri­kansk ret­ro-di­ner med plåt­bil­der på El­vis Pre­as­ly och Rou­te 66. Re­dan nu har Jo­han­nes fått upp sto­ra bil­der på di­ver­se bi­lar på väg­gar­na och ut­an­för kom­mer han att instal­le­ra en gam­mal pump­sta­tion.

– Jag tror att det kom­mer bli rik­tigt bra, sä­ger han och ser ut ge­nom det sto­ra fönst­ret som han in­ve­ste­rat i för att ge lo­ka­len li­te mer ljus.

Lä­get är per­fekt

Ut­an­för rul­lar bi­lar för­bi i oli­ka rikt­ning­ar. Lä­get är per­fekt tyc­ker Jo­han­nes som berättar att mo­tor­klub­ben Club Cor­vet­te Swe­den, där han är med­lem, re­dan sagt att de vill kom­ma för­bi en gång i vec­kan.

Vad det nya stäl­let kom­mer he­ta vet han in­te än, men han kom­mer be­hål­la skyl­ten där det står ”Ire­ne’s ki­osk” bred­vid sin egen.

Bå­de mac­kor och glass

På me­nyn kom­mer det fin­nas så­väl smör­gå­sar, pa­jer och ham­bur­ga­re som mjuk­glass och es­pres­sokaf­fe.

– Jag har in­te be­stämt mig för ex­ak­ta öp­pet­ti­der­na än, men det kom­mer va­ra öp­pet al­la da­gar i vec­kan och jag tän­ker säl­ja smör­gå­sar med tan­ke på al­la som ska till job­bet på mor­go­nen och som kan svänga in och kö­pa li­te fru­kost.

In­nan han kan öpp­na mås­te han re­no­ve­ra klart in­om­hus och ut­om­hus, ord­na med elen, samt få ett god­kän­nan­de av mil­jö­kon­to­ret i Val­len­tu­na.

Jag kom­mer att byg­ga en ter­rass på ena si­dan av hu­set och även byg­ga ut den främ­re ter­ras­sen.

FO­TO: HEL­LE KI­KER­PUU

KAFÉÄGARE. Jo­han­nes Do­noyan öpp­nar ett nytt kafé och ham­bur­ger­hak vid gam­la Ire­nes ki­osk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.