Stort po­lispå­drag i Kyrk­byn ef­ter smäll

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Po­li­sen fick in ett larm kloc­kan 21.20 för­ra hel­gen, på lör­da­gen.

– Det var en per­son som kör­de på Ar­ning­e­le­den/ Jar­la­ban­kes väg, om­kring där, som hör­de en smäll och såg nå­got som flam­ma­de till, sä­ger Eva Nils­son, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Po­lis­pa­trul­ler och även po­li­sens he­li­kop­ter var in­kopp­la­de i ären­det. He­li­kop­tern hov­ra­de över Tä­by Kyrkby en lång stund. Hund­patrull har ock­så va­rit i om­rå­det och för­sökt le­ta.

– Men vi hit­ta­de in­te på nå­got som kan för­kla­ra det, sä­ger Eva Nils­son och fort­sät­ter:

– När man pra­tat vi­da­re har man fått en käns­la av att det var nå­gon form av smäl­la­re el­ler bang­ers. Men de har in­te hit­tat nå­got helt en­kelt. Det är ing­et brott kon­sta­te­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.