Uppre­pad ska­de­gö­rel­se

i Kar­bys­sko­lans sport­hall

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

Un­der förs­ta de­len av året har tre po­li­san­mäl­ning­ar om ska­de­gö­rel­se i sport­hal­len på Ös­se­by IP gjorts. I feb­ru­a­ri upp­täck­tes att ta­ken i bå­da poj­kar­nas om­kläd­nings­rum var för­stör­da. In­ner­ta­ket i det ena be­höv­des by­tas ut.

– Det är ovan­ligt att det är så pass all­var­ligt. De ha­de ri­vit ner plat­tor och ställ­ning­en som plat­tor­na sit­ter i. Det fix­a­de snic­ka­ren till, men jag an­ser att det är grov ska­de­gö­rel­se, sä­ger An­ders Tot­tie, skol­vakt­mäs­ta­re.

And­ra an­mä­lan hand­la­de om att nå­gon bru­tit upp ett lock till ett larm­skåp och i mars var det två sön­der­brut­na au­to­ma­tis­ka dörr­öpp­na­re som för­störts.

”Blir en stör­ning”

Vem el­ler vil­ka som be­gått brot­tet är oklart. Ska­de­gö­rel­sen har in­te skett un­der skol­tid och det är många klub­bar som hyr in sig på an­lägg­ning­en.

– Vi kan knap­past sät­ta ka­me­ra i om­kläd­nings­rum­men. Men det är klart att det blir väl­digt dyrt för kom­mu­nen så­da­na här sa­ker, sä­ger An­ders Tot­tie.

– Kil­lar­na har två om­kläd­nings­rum, så de kun­de an­vän­da det ena när det var det här med in­ner­ta­ket. Men det blir ju en stör­ning än­då.

Tho­mas Lind­berg, en­hets­chef för id­rott och fri­luft­s­en­he­ten, berättar att det rent ge­ne­rellt ba­ra fö­re­kom­mer ska­de­gö­rel­se på id­rotts­plat­ser i li­ten ska­la.

– De få gång­er som det hän­der någon­ting tar vi det på gans­ka stort all­var för att det får gans­ka sto­ra kon­se­kven­ser. Det drab­bar väl­digt många.

Han poängterar ock­så att ska­de­gö­rel­se in­te finns in­räk­nat i bud­ge­ten, ut­an blir en kost­nad som in­te finns med i be­räk­ning­ar­na.

De få gång­er som det hän­der någon­ting tar vi det på gans­ka stort all­var för att det får gans­ka sto­ra kon­se­kven­ser.

FO­TO: PRI­VAT

FÖRSTÖRT TAK. Så här såg det ut i kil­lar­nas ena om­kläd­nings­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.