Där­för väl­jer grupple­da­ren att läm­na po­li­ti­ken

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

So­fia Se­ger­gren, Cen­ter­par­ti­ets grupple­da­re som har be­stämt sig för att in­te stäl­la upp i va­let i höst. Var­för?

– Be­slu­tet har väl växt fram un­der någ­ra må­na­der. När det blir val är det rätt lä­ge att be­stäm­ma sig. I al­la fall om man har de upp­drag jag har, så vill man slu­ta när det är en bra tid att slu­ta. Vad grun­dar sig be­slu­tet i? – Det är sam­man­vägt av många oli­ka sa­ker, men störs­ta an­led­ning­en är att jag vill äg­na min tid åt and­ra sa­ker i fort­sätt­ning­en. Jag har ju ett jobb ock­så, po­li­ti­ken är ett del­tidsupp­drag och jag vill fo­ku­se­ra på ar­bets­li­vet ett tag nu. Så har jag i och för sig gjort ti­di­ga­re ock­så, jag har gått in och ut ur po­li­ti­ken ti­di­ga­re på grund av livsval. Jag är tack­sam att jag haft möj­lig­he­ten att gö­ra så.

De de­la­de me­ning­ar som fun­nits inom par­ti­et kring Roslags­ba­nans ut­bygg­nad till Ar­lan­da, har det spe­lat in?

– Nej, det kan man väl in­te sä­ga. Jag har ba­ra dri­vit Cen­ter­par­ti­ets över­enskom­na po­li­tik. Vem blir din ef­ter­trä­da­re? – Jag har upp­fat­tat det som att man be­stäm­mer grupple­da­re se­na­re.

Vad är det ro­li­gas­te med att va­ra po­li­ti­ker i Val­len­tu­na?

–Att få va­ra med och på­ver­ka i en kom­mun som står i en ut­veck­lings­fas som är väl­digt spän­nan­de. Se­dan äls­kar jag att va­ra med och på­ver­ka. Att hit­ta lös­ning­ar på frå­gor, det är det jag går igång på.

So­fia Se­ger­gren har sut­tit en man­dat­pe­ri­o­den i full­mäk­ti­ge.

ARKIVFOTO: HEGE HELL­STRÖM

TAC­KAR FÖR SIG. So­fia Se­ger­gren kom­mer att läm­na po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.