30 år av min­nen i Eva­le­nas se­cond-hand

Eva­le­na Lun­dqvist dri­ver sin se­cond hand-bu­tik hem­ma i käl­la­ren i Val­len­tu­na. Ef­ter 30 år har hon hun­nit upp­le­va en hel del i sin lil­la bu­tik.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text och foto: Hel­leKi­ker­puu |

Lop­pan se­cond hand har fun­nits i över 30 år och det är många som hand­lat barn- och vux­en­klä­der hos Eva­le­na Lun­dqvist un­der årens lopp. Bu­ti­ken har va­rit li­te av en in­sti­tu­tion i Val­len­tu­na, men det har in­te all­tid va­rit li­ka tren­digt med be­gag­na­de klä­der.

– Förr var det in­te li­ka van­ligt.För många be­rod­de det kanske på att de va­rit tvung­na att ha be­gag­nat he­la sin barn­dom. Det var en li­ten klick som köp­te be­gag­na­de klä­der då, men nu är det till och med tren­digt, sä­ger Eva­le­na.

Att det är tren­digt tyc­ker hon ba­ra är bra. Eva­le­na tän­ker myc­ket på mil­jön och gil­lar själv in­te tan­ken på att kö­pa nya och li­ka­da­na klä­der som al­la and­ra. Hon tyc­ker för den de­len in­te sär­skilt myc­ket om att hand­la alls. –Jag kö­per näs­tan ald­rig någon­ting nytt, sä­ger hon. Re­dan i ung år syd­de Eva­le­na om si­na klä­der ef­ter be­hag och när hon hös­ten 1980 öpp­na­de Lop­pan fo­ku­se­ra­de hon på barn­klä­der. Någ­ra av hen­nes förs­ta kun­der är fort­fa­ran­de stam­mi­sar och det är många som ve­lat säl­ja si­na klä­der på kom­mis­sion. Ett tag var job­bet över­väl­di­gan­de men de se­nas­te åren har det lug­nat ner sig.

– Jag har mins­kat på ut­bu­det och dra­git ner på öp­pet­ti­der­na. Det känns skönt för min del att kun­na ha det li­te mind­re.

Se­dan 90-ta­let har hon dri­vit verk­sam­he­ten från käl­la­ren i sitt hus på Gär­des­vä­gen. Många har und­rat hur länge hon kom­mer hål­la på. Un­der många år har hon in­te kun­nat ge ett svar och så är det fort­fa­ran­de.

– Åh, jag vet in­te, sä­ger hon och blic­kar ut över de pryd­ligt upp­häng­da klä­der­na med en viss glimt i ögat.

– Den so­ci­a­la bi­ten är vik­tig. Un­der åren som gått har jag ju lärt kän­na folk som kom­mer hit.

Stam­kun­der och se­cond hand- vur­ma­re får helt en­kelt vän­ta och se hur länge den­na Val­len­tu­na­pär­la blir kvar.

Den so­ci­a­la bi­ten är vik­tig. Un­der åren som gått har jag ju lärt kän­na folk som kom­mer hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.