TJENA CENT­RUM – HUR R L GET?

Vi tar tem­pen på fö­re­tagskli­ma­tet i Val­len­tu­na cent­rum.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Torg­han­del ha­de va­rit per­fekt, nå­gon som sål­de blom­mor och kanske glass. Det skul­le kun­na bli som lil­la Hötor­get.

Isak Is­sa har se­dan 1992 haft sin bu­tik i Val­len­tu­na cent­rum. Här säl­jer han skor, har kem­tvätt och nyc­kel­ser­vice. Un­der åren har ar­bets­be­last­ning­en för­änd­rats, trots att det idag är be­tyd­ligt fler in­vå­na­re i Val­len­tu­na än när han star­ta­de upp.

– När jag bör­ja­de bod­de det 12 000 per­so­ner här och jag ha­de myc­ket att gö­ra. Nu bor det 32 000 här, men det är in­te li­ka myc­ket att gö­ra. För mig går det bra, men käns­lan är att många and­ra går på knä­na, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det be­hövs liv på tor­get, eve­ne­mang på bå­de som­ma­ren och vin­tern som loc­kar mer folk hit.

Nä­ra sto­ra cent­rum

På tor­get träf­far vi Val­len­tu­na­bor­na Ulf och Mar­ga­re­ta Näs­sén. På frå­gan vad de tyc­ker om sitt lo­ka­la cent­rum är de in­te över­dri­vet po­si­ti­va.

– Det är in­te så myc­ket att se. Nå­got mer bor­de gå att gö­ra här på tor­get för att det ska bli ro­li­ga­re. Det är ba­ra re­stau­rang­er och fri­sörsa­long­er, men det är väl in­te så lätt att dri­va med så sto­ra cent­rum i när­he­ten, sä­ger de.

Dam­klä­des­af­fä­ren Ce­ci har fun­nits på tor­get i 36 år och drivs se­dan 23 år till­ba­ka av Yvon­ne Berg. Hon hål­ler med om att nå­got bor­de ske på tor­get som­mar­tid.

– Torg­han­del ha­de va­rit per­fekt, nå­gon som sål­de blom­mor och kanske glass. Det skul­le kun­na bli som lil­la Hötor­get, sä­ger hon.

”Ett trött torg”

Vi stö­ter även på fy­ra första­gångs­be­sö­ka­re som ser Val­len­tu­na cent­rum med nya ögon. De är här på be­sök från Dan­de­ryds gym­na­si­um.

– Det har sin charm, men jag skul­le nog in­te åka hit för shop­ping­ens skull, sä­ger Alice.

– Det känns som ett trött torg, tilläg­ger kom­pi­sen Oli­via.

Järn­tung för­lust

På Central­vä­gen lig­ger ”Sa­long J&A”, en av al­la fri­sörsa­long­er som finns i cent­ru­met. Här pra­tar vi med fri­sö­ren He­len Tunstall och kun­den Ca­mil­la som bott i Val­len­tu­na se­dan slu­tet på 70-ta­let. De bå­da me­nar att det var en stor lo­kal för­lust när Jär­nia-bu­ti­ken la­de ner.

– Man kun­de kö­pa allt där man be­höv­de, nu mås­te man åka till Ar­ninge, sä­ger Ca­mil­la.

– Och där blir det en ny re­stau­rang och de är sä­kert bra, men vi var leds­na över att för­lo­ra Jär­nia, sä­ger He­len.

Me­dan He­len tyc­ker cent­ru­met bor­de sat­sa på en mer gal­le­ria-lik­nan­de struk­tur så upp­skat­tar Ca­mil­la öp­pen­he­ten, men hon är in­te sär­skilt be­geistrad över tor­get.

– Jag tyc­ker det är skitt­rå­kigt, jag tyc­ker det sak­nas en li­te mer van­li­ga bu­ti­ker, sä­ger Ca­mil­la och fort­sät­ter:

– Förr köp­te jag allt här i cent­rum, men då fanns ock­så allt. Dock är jag väl­digt glad över bow­ling­hal­len, den är jag glad att man sat­sat på.

POTENTIAL. Ulf Näs­sén tyc­ker det finns för­bätt­rings­po­ten­ti­al för tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.