Snäl­la, får jag och min cy­kel åka med?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - VECKANS KÄNS­LA

PIGG. Vin­tern och det oänd­li­ga mörk­ret är som bort­glömt. Nu vak­nar jag till lju­set ti­digt på mor­go­nen och kän­ner mig su­per­pigg.

Jag och min bäs­ta kom­pis var 12 el­ler 13 år och skul­le cyk­la he­la vägen till stal­let i Lind­hol­men i Val­len­tu­na. Det tog en evig­het, och dess­utom var det li­te job­bigt. Så många gång­er vi för­sökt att las­sa på cyk­lar­na på Roslags­ba­nan i hopp om att kun­na åka med någ­ra sta­tio­ner. Men al­la som för­sökt vet att det in­te är sär­skilt en­kelt att las­sa på två cyklar på ett tåg ut­an att kon­duk­tö­ren ska upp­täc­ka det. En omöj­lig upp­gift skul­le jag sä­ga. Så istäl­let stod vi där med vå­ra cyklar i han­den och såg det blåa tå­get åka iväg. Det fick bli yt­ter­li­ga­re en lång cy­kel­tur helt en­kelt, och det var sä­kert bra för häl­san.

Har du ock­så nå­gon gång kitt­lats av tan­ken på hur smi­digt det skul­le va­ra om vi fick ha cy­keln med oss på tå­get? På si­dan fem i det här num­ret har vi ställt frå­gan till SL – var­för får man in­te ha med sig cy­keln? Och finns det nå­gon öpp­ning för cy­kel­fritt när de nya tåg­vag­nar­na kom­mer?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.