Så många bo­stads­in­brott an­mäl­des

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ny sta­tistik från BRÅ vi­sar att an­ta­let an­mäl­da in­brott i lä­gen­het och vil­la öka­de re­jält i Stockholms län 2017.

I Val­len­tu­na öka­de an­ta­let an­mäl­da in­brott från 59 styc­ken till 111.

I grann­kom­mu­nen Tä­by var an­ta­let an­mäl­da in­brott 188 styc­ken år 2016. För­ra året an­mäl­des 269 in­brott.

Men i vis­sa kom­mu­ner gick de an­mäl­da bo­stads­in­brot­ten fak­tiskt ner. En av de kom­mu­ner­na är Dan­de­ryd, även om minsk­ning­en är blyg­sam, Sta­tisti­ken från BRÅ vi­sar att an­ta­let an­mäl­da in­brott mins­kat från 251 år 2016 till 250 år 2017.

Den störs­ta ök­ning­en i lä­net har skett i Jär­fäl­la. Där har de an­mäl­de brot­ten ökat med 80 pro­cent jäm­fört med 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.