Fusk ska stop­pas – med en mil­jon fler bil­jett­kon­trol­ler

Vallentuna Nyheter - - NORRORT / STOCKHOLM - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

I stäl­let för att plan­ka: allt fler åker med otill­lå­ten ra­bat­te­rad bil­jett. Där­för ska nu bil­jett­kon­trol­ler­na för­dubb­las.

Har du sett fler bil­jett­kon­trol­ler i kol­lek­tiv­tra­fi­ken? In­te kons­tigt. Se­dan års­skif­tet har SL in­ten­si­fi­e­rat kri­get mot plan­kar­na.

Nu ska kon­trol­ler­na bli dub­belt så många. Från 2,5 mil­jo­ner om året till 5 mil­jo­ner. Un­der 2018 ”mjuk­star­tas” ar­be­tet med 3,5 mil­jo­ner kon­trol­ler.

Flest kon­trol­ler blir det i tun­nel­ba­nan. Här ska an­ta­let kon­trol­le­ra­de bil­jet­ter öka med cir­ka 1,4 mil­jo­ner per år – el­ler runt 4 000 om da­gen.

Fus­ket i SL- tra­fi­ken år 2017 be­döms upp­gå till 3,14 pro­cent, vil­ket är en mar­gi­nell ök­ning från 3,08 pro­cent år 2016, en­ligt SL.

Ökar med ra­batt­bil­jett

Fus­ket med otillå­ten ra­bat­te­rad bil­jett har ökat, me­dan fusk helt ut­an gil­tig bil­jett mins­kat. 69 pro­cent av fus­ket sker i dag med ra­bat­te­rad bil­jett – nå­got bil­jett­kon­trol­ler­na nu ska fo­ku­se­ra på.

Un­der 2017 fus­ka­des det för 254 mil­jo­ner kro­nor, upp­skat­tar SL. Det är en minsk­ning med 13 mil­jo­ner kro­nor från året in­nan. Minsk­ning­en be­ror på att fler fuskå­ka­re än­då kö­per en ra­bat­te­rad bil­jett.

Se­dan 2015 har fus­ket i SL- tra­fi­ken mins­kat med runt 20 pro­cent. Un­der sam­ma tid har an­ta­let ut­fär­da­de bö­ter i bil­jett­kon­trol­ler för­dubb­lats från cir­ka 15 000 till över 30 000 per år.

– Ar­be­tet mot fusk- och tju­våk­ning har va­rit pri­o­ri­te­rat för mig se­dan jag till­träd­de som tra­fiklands­tings­råd. Det är ett ar­be­te för en kol­lek­tiv­tra­fik till för he­der­li­ga och be­ta­lan­de re­se­nä­rer, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

SKA SÄT­TA DIT. Fler kon­trol­ler ska ge­nom­fö­ras i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.