Nu tar el­cy­keln tä­ten

Fler in­ser det smi­di­ga i att ta sig än­da fram med cy­kel: ”Max­ar hem från job­bet”

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

En el­cy­kel är en Mo­torn drivs av ett Hur långt det går Max­has­tig­he­ten är De bil­li­gas­te

EL OCH SPEED.

cy­kel med el­mo­tor som kopp­las in när cy­klis­ten tram­par, ex­em­pel­vis för att un­der­lät­ta tramp­ning­en i upp­förs­bac­kar och i stark mot­vind.

bat­te­ri. Bat­te­ri­et kopp­lar man loss och lad­dar hem­ma.

att kö­ra på en ladd­ning be­ror på has­tig­het, hur tungt las­tad cy­keln är, an­tal upp­förs­bac­kar och mot­vind. Men cir­ka 5–7 mil bru­kar gå bra på en ladd­ning. Om bat­te­ri­et lad­dar ur går det att tram­pa vi­da­re som på en van­lig cy­kel.

25 kilo­me­ter i tim­men. Vis­sa kan gå i 45 kilo­me­ter i tim­men, men då klas­sas de som mo­pe­der klass 1.

el­cyk­lar­na kos­tar mind­re än 10 000 kro­nor. De dy­ras­te kan kos­ta upp­åt 70 000 kro­nor, el­ler i ex­trem­fall än­nu mer.

Stro­mer ST1X sport till väns­ter och ST1X Com­fort hö­ger, bå­da kos­tar om­kring 53 000 kro­nor. Finns som van­lig el­cy­kel och speed­bi­ke. Hyd­rau­lis­ka skiv­brom­sar, in­te­gre­rad färg­dis­play. GPS stöld­spår­ning, 800W mo­tor. Inte­gre­rat bat­te­ri i ra­men. LIFEBIKE C-MUTE SPEED, CA 20 000 KR. El­cy­kel med hyd­rau­lis­ka skiv­brom­sar. In­te­gre­rad dis­play i sty­ret. Inte­gre­rat bat­te­ri i ra­men på 500Wh bat­te­ri.

LIFEBIKE C-MUTE UNI, CA 17 000 KR. Van­lig el­cy­kel med hyd­rau­lis­ka skiv­brom­sar. Sta­dig korg. Inte­gre­rat bat­te­ri i ra­men på 400Wh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.