POULÄR.

An­ta­let el­cyklar ökar snabbt i Eu­ro­pa. I Ne­der­län­der­na säljs över 200 000 el­cyklar var­je år. Fler och fler in­ser att en el­cy­kel kan er­sät­ta andra­bi­len om man bor i stan. Man kom­mer for­ta­re fram, slip­per par­ke­rings­pro­blem, åker bil­li­ga­re och mer mil­jö­vän­li

Vallentuna Nyheter - - MOTOR - Text: Ca­ri­na Svens­son

I Sve­ri­ge lig­ger vi ef­ter men de se­nas­te åren har ök­ning­en va­rit mar­kant. I sam­band med el­for­donspre­mi­en för­vän­tas en boom.

El­cy­keln blev årets jul­klapp 2017. Sam­ti­digt ökar vå­ra stil­la­sit­tan­de be­te­en­den vil­ket in­ne­bär att många in­te får till­räck­ligt med mo­tion. Vil­ket i sin tur le­der till folk­häl­so­pro­blem. Där­för finns ock­så kri­tik mot el­cy­keln kont­ra en van­lig cy­kel.

– Ja, såklart finns det ett visst kul­tu­rellt mot­stånd mot el­cy­kel, men det mins­kar sta­digt, sä­ger Mats An­ders­son som spe­ci­a­li­se­rat sig på el- cyklar och job­bar på El-Cy­kel­va­ru­hu­set i Stock­holm.

– Vad vi har märkt är att många som sat­sar på pend­ling med van­lig cy­kel lätt trött­nar ef­ter ett tag. Men med en el­cy­kel blir det sta­bi­la­re. Du kom­mer fram sam­ma tid till job­bet var­je dag och slip­per bli svet­tig, om du in­te vill det, sä­ger han.

– Själv cyklar jag la­gom takt till job­bet. Men på hem­vä­gen max­ar jag, för då kan jag du­scha när jag kom­mit hem. Och har fått da­gens trä­nings­pass på kö­pet. Det bäs­ta av två värl­dar.

Från 1 feb­ru­a­ri i år kan man sö­ka den så kal­la­de el­for­donspre­mi­en. Ini­ti­a­ti­vet hand­lar om att få fler att ta det mer häl­so­sam­ma och mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­ti­vet el­cy­keln till job­bet istäl­let för bi­len.

En el­cy­kel kan un­der­lät­ta för per­so­ner som in­te har så bra kon­di­tion, el­ler som av and­ra or­sa­ker, till ex­em­pel sjuk­dom, in­te kan el­ler bör an­stränga sig så hårt. Sam­ti­digt som man får frisk luft.

Kan själv re­gle­ra hjäl­pen

En el­cy­kel hjäl­per till i bac­kar och kan gö­ra en svet­tig och tung rutt mer be­hag­lig. Du kan själv re­gle­ra hur myc­ket hjälp du vill ha.

– Det är en myt att el­cy­kel in­te stär­ker kon­di­tio­nen. Det mo­torn gör är att hjäl­pa till i bac­kar och mot­vind, men man styr ex­akt själv hur myc­ket man vill an­stränga sig. Många med el­cy­kel får där­för en mer kon­ti­nu­er­lig mo­tion, me­nar Mats An­ders­son.

– En del av vå­ra kun­der är ti­di­ga­re van­li­ga cy­klis­ter. El­ler så har man trött­nat på att åka kom­mu­nalt och in­te kom­ma fram i tid. El­ler bi­lis­ter som vill slip­pa pro­blem med dy­ra par­ke­ring­ar.

”Ladd­sta­tio­ner på kafé­er”

El­cyklar finns i oli­ka ut­fö­ran­den och pris­klas­ser. För li­te läng­re sträc­kor, ett par mil el­ler mer, re­kom­men­de­ras att mo­torn sit­ter i mit­ten på cy­keln för bätt­re ba­lans och kraft. Det är vik­tigt att man skö­ter om det lös­tag­ba­ra bat­te­ri­et.

– I Ne­der­län­der­na finns ladd­sta­tio­ner på kafé­er­na, det kom­mer sä­kert här ock­så så små­ning­om, me­nar Mats An­ders­son.

För den som vill åka läng­re sträc­kor finns så kal­la­de speed­bi­kes. De har be­tyd­ligt mer drag med star­ka­re mo­tor. Speed­bi­ke klas­sas som och ly­der un­der sam­ma reg­ler som mo­ped klass 1.

Det vill sä­ga mo­ped­hjälm, för­säk­ring och för­ar­be­vis/kör­kort. Och är där­med är de vä­sent­ligt dy­ra­re i in­köp ock­så.

El­cyklar finns an­nars i pris­klas­ser från cir­ka 10 000 upp till 70 000 kro­nor för en speed­bi­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.