Björn vill slå re­kord på Mount Eve­rest

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Hel­le Ki­ker­puu

Björn Lind­wall, 56, vill vi­sa att li­vet in­te är slut när man blir äld­re. Där­för sat­sar han på att bli älds­te svensk på Mount Eve­rest.

Nor­rorts­bon Björn Lind­wall är på väg till top­pen, bok­stav­ligt ta­lat till värl­dens topp – Mount Eve­rest. Han vill, och har en re­jäl chans, att bli den älds­ta svens­ken att be­sti­ga värl­dens högs­ta berg som den 56-åring han är.

– Jag vill se om det går och pröva grän­ser­na. Sen är det så vac­kert och det är en spe­ci­ell käns­la att kom­ma upp på hög höjd med mil­jö­er man in­te ser i var­da­gen. Det är en spe­ci­ell käns­la att re­dan be­fin­na sig på 7 000 me­ters höjd, sä­ger Björn Lind­wall.

Han har va­rit vid Eve­rest två gång­er ti­di­ga­re, men in­te gjort en topp­be­stig­ning än. För­ra året klätt­ra­de han upp till North Col, och då var det kört - när­kon­tak­ten med top­pen fick ho­nom att be­stäm­ma sig för att för­sö­ka be­sti­ga ber­get he­la vägen upp.

Två må­na­der i Ne­pal

I slu­tet av mars kom­mer Björn att läm­na Tä­by och Sve­ri­ge för en två må­na­der lång re­sa till Ne­pal.

– Vä­derö­gat, pe­ri­o­den då det är bäst att för­sö­ka be­sti­ga ber­get och då man kan gö­ra ett an­tal topp­för­sök, är mel­lan 20 maj och 5 ju­ni, be­rät­tar han.

Ål­dern ing­et hin­der

Re­dan i unga år var Björn ak­tiv då han bland an­nat vand­ra­de i de ös­ter­ri­kis­ka ber­gen och be­steg Ki­li­manja­ro med sin fa­milj. Ef­ter stu­di­er­na bör­ja­de ett an­nat liv med fa­milj, hus och star­ten av det fö­re­tag som han idag är VD för. Björn bör­ja­de sak­na även­ty­ren, men un­der en af­färs­re­sa från Gö­te­borg träf­fa­de han An­ne­lie Pom­pe, pro­fes­sio­nell även­ty­ra­re och in­spi­ra­tör för Björns åter­vun­na även­tyrs­lyst­nad.

– Jag följ­de med på en väl­gö­ren­hets­vand­ring i Ne­pal och blev helt frälst i lan­det och män­ni­skor­na där. Mitt mål är att be­sti­ga ”the se­ven sum­mits”, vil­ket är de sju högs­ta top­par­na på all sju kon­ti­nen­ter, sä­ger Björn.

Björn vill ock­så vi­sa för många att ål­dern in­te är ett hin­der för att le­va ett även­tyr­ligt liv.

– Jag för­sö­ker in­spi­re­ra män­ni­skor i om­giv­ning­en, om jag som 56-åring kan gö­ra det här kan de fles­ta i den ål­dern gö­ra någon­ting, sä­ger han.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

VILL IN­SPI­RE­RA. Björn Lind­wall vill be­sti­ga Mount Eve­rest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.