En stor tak­ter­rass – mitt i Ci­ty

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - El­la Söderberg

står bakom kon­cep­tet och re­dan för­ra som­ma­ren smy­göpp­na­de den un­der någ­ra hel­ger. Sats­ning­en är en del av Ur­ban Es­cape, Stockholms ci­ty­kvar­ter som får nytt liv med kon­tor, bu­ti­ker, ho­tell och ba­rer. Ter­ras­sen kom­mer att de­la in­gång med re­stau­rang­en Tak som öpp­na­de för­ra året och ha en gång­bro som kopp­lar sam­man de oli­ka tak­de­lar­na.

– Vi vill in­te de­fi­ni­e­ra det här som en tak­bar ut­an vi vill ska­pa en plats där folk kan träf­fas på. Visst kom­mer det fin­nas mat och dryck i vå­ra tre ba­rer, men fo­kus lig­ger på ak­ti­vi­te­ter­na. Vi kom­mer ha li­ve­mu­sik el­ler dj:s som spe­lar, ut­om­hus­bio och även ett pick­nick­kon­cept där man kö­per en korg och sät­ter sig varsom­helst, sä­ger Hen­rik Ja­kob­sen, an­sva­rig för SUS.

Stock­holm un­der stjär­nor­na öpp­nar den 5 maj och kom­mer un­der som­ma­ren vi­sa fot­bolls-VM på stor­bilds­skärm. Grann­re­stau­rang­en Tak är ock­så en del av Ur­ban Es­cape-pro­jek­tet och Hen­rik Ja­kob­sen ser po­si­tivt på att den re­dan är eta­ble­rad i om­rå­det. Till­sam­mans står de för 2 500 kvadrat­me­ter taky­ta vid Brun­ke­bergstorg.

– För­ra året ha­de Tak un­ge­fär 3 500 per­so­ner var­je dag som be­sök­te dem, så vi ser det som po­si­tivt att det kom­mer yt­ter­li­ga­re ett stäl­le. Vi kom­mer dra nyt­ta av varand­ra och ha tre fes­ter till­sam­mans un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.