Snäl­la Al­li­an­sen – pri­va­ti­se­ra in­te Dan­de­ryds sjuk­hus

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ma­ri­na A Da­vids­dot­ter (V) Sjuk­vårds­sty­rel­sen Norr Hå­kan Jör­ne­hed (V) Op Lands­tings­råd

Om Stockholms läns lands­tings mo­de­rat­led­da al­li­ans­sty­re tillåts här­ja en man­dat­pe­ri­od till kom­mer de att upp­hand­la yt­ter­li­ga­re ett akut­sjuk­hus ( i dag är Ca­pio St. Gö­ran Stockholms läns en­da pri­va­ta akut­sjuk­hus).

San­no­likt är det Dan­de­ryds sjuk­hus de tän­ker sig, ef­tersom DS ran­kas som ett av lan­dets bäs­ta. Så såg pla­nen ut kring mil­len­ni­e­skif­tet när St. Gö­ran pri­va­ti­se­ra­des – tag ett re­dan väl­fun­ge­ran­de lands­tings­dri­vet sjuk­hus och sätt en privat vård­gi­vares flag­ga på ta­ket. Se där ett flagg­skepp för privat sjuk­vård.

Men hur an­ge­läg­na är Dan­de­rydsbor­na att bli av med sitt väl­fun­ge­ran­de of­fent­li­ga sjuk­hus? En­ligt en Novus­un­der­sök­ning som or­ga­ni­sa­tio­nen Skif­tet gjor­de för­ra året sä­ger en ma­jo­ri­tet av stock­hol­mar­na nej till ett nytt privat sjuk­hus.

Vi i Väns­ter­par­ti­et sä­ger ock­så nej, in­te ba­ra av rent ide­o­lo­gis­ka skäl. För det förs­ta rå­der tur­bu­lens i Stockholms sjuk­vård, med fle­ra hund­ra stäng­da vård­plat­ser, per­so­nal­brist, och ett visst skan­dal­byg­ge i Sol­na som krä­ver al­la sjuk­vårds­re­sur­ser. I ett så­dant lä­ge är det helt fel att bör­ja ut­re­da en pri­va­ti­se­ring.

För det and­ra är upp­hand­ling­ar myc­ket dy­ra. En­dast ad­mi­nist­ra­tions­kost­na­der­na för upp­hand­ling av St. Gö­ran låg på 70 mil­jo­ner kro­nor. Det är peng­ar som istäl­let bor­de gå till sjuk­vård, in­te till by­rå­kra­ti.

Så låt Dan­de­rydsbor­nas sjuk­hus va­ra. Låt det för­bli ett lands­tings­dri­vet sjuk­hus i topp­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.