Gra­tis la­ger fick le­di­ga ung­do­mar I rö­rel­se

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Val­len­tu­na hand­bolls­klubb an­ord­na­de gra­tis id­rotts­lä­ger un­der påsklovs­vec­kan för att få ung­do­mar att rö­ra på sig un­der lo­vet och ha kul till­sam­mans. Men det är myc­ket mer än ba­ra hand­boll på sche­mat. Från mån­dag till fre­dag un­der påsklo­vet an­ord­nar Val­len­tu­na hand­bolls­klubb gra­tis id­rotts­lä­ger där barn mel­lan tio och fjor­ton år får pro­va på oli­ka id­rot­ter.

– Det är hand­boll på för­mid­da­gar­na, men sen har vi pla­ne­rat in allt­i­från fot­boll, vol­ley­boll och på fre­dag av­slu­tar vi med simning där bar­nen får lä­ra sig om liv­rädd­ning, sä­ger An­ni­ka Bre­ge som är trä­na­re på Val­len­tu­na hand­boll.

Val­len­tu­na kom­mun bi- drar med den eko­no­mis­ka de­len, me­dan hand­bolls­klub­ben hål­ler i läg­ret. För­ra som­ma­ren an­ord­na­des läg­ret för förs­ta gång­en, även då med stöd av kom­mu­nen.

Kost och sport

När Val­len­tu­na Ny­he­ter häl­sar på har de cir­ka 20 ung­do­mar­na som an­mält sig till läg­ret sam­lats i en ring me­dan en av le­dar­na, an­nars ung­domsträ­na­re i Val­len­tu­na hand­bolls­klubb, be­rät­tar om kost­håll­ning.

Det ta­las om kol­hyd­ra­ter, fet­ter och pro­te­in, sam­ti­digt som An­ni­ka Bre­ge du­kar fram lun­chen.

– Jag tror att det är vik­tigt att barn lär sig om bå­de kost och all­si­dig trä­ning. Att hål­la på med oli­ka spor­ter är bra för krop­pen, sä­ger hon.

Två som är med på läg­ret är el­va­å­ri­ga Moa Flodman och kom­pi­sen Sig­ne Burstedt.

– Det är kul att va­ra med på läg­ret och pro­va på oli­ka spor­ter, men det är ro­li­gast att spe­la hand­boll, sä­ger Sig­ne.

– Det är ock­så kul att träf­fa nya män­ni­skor, sä­ger Moa.

Id­rott istäl­let för tv-spel

Om det in­te ha­de va­rit lä­ger un­der påsken ha­de bå­da spen­de­rat ti­den på an­nat håll.

– Jag ha­de sä­kert träf­fat vän­ner och spe­lat tv-spel, sä­ger Moa.

Mo­as sto­ra­sys­ter Eb­ba Flodman är ock­så en av del­ta­gar­na på läg­ret till­sam­mans med kom­pi­sar­na El­la Sall­dal och Eb­ba Han­ning. De tyc­ker att läg­ret är kul och spe­ci­ellt att det är fo­kus på hand­boll, trots att and­ra spor­ter ock­så är in­klu­de­ra­de i pro­gram­met.

– Hand­boll är kul ef­tersom det är li­te ag­gres­sivt och man får lik­som ut­lopp för sin ener­gi, sä­ger Eb­ba Flodman.

På pla­nen fly­ger hand­bol­lar­na ge­nom luf­ten och de tu­ras om att stå i mål, för­sva­ra och an­fal­la. Snart är lun­chen slut och då vän­tar än­nu mer id­rott - den­na gång parkour. Spor­ten som går ut på att kom­ma för­bi oli­ka ty­per av hin­der ut­an hjälp­me­del.

Hand­boll är kul ef­tersom det är li­te ag­gres­sivt och man får lik­som ut­lopp för ener­gi.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

RO­LIGT. Sig­ne Burstedt och Moa Flodman tyc­ker att det är kul att id­rot­ta på påsklo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.