Hal­ko­lyc­ka: spe­la­re bröt be­net på IP

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

En av Val­len­tu­na BK:s spe­la­re ska­da­de sig il­la i en trä­nings­match på Val­len­tu­na IP. Nu vill klub­ben att glas­ha­la gång­vä­gar åt­gär­das.

På Skär­tors­da­gen möt­te Val­len­tu­na BK:s herr­lag En­kö­ping i en trä­nings­match. Un­der mat­chen ska­da­de sig Val­len­tu­nas Mat­ti­as Mel­ki.

– Han skul­le häm­ta bol­len på ett in­kast och pre­cis där är det is­ba­na, på as­fal­ten. Han hal­ka­de bak­läng­es och vred till fo­ten och hal­ka­de in i en is­dri­va, sä­ger trä­na­ren Pon­tus Johansson.

Mel­ki har två frak­tu­rer un­der knät och har i vec­kan ope­re­rat in skru­var i fo­ten.

Pon­tus Johansson po­äng­te­rar att det själv­klart är en olycks­hän­del­se, men rik­tar än­då viss kri­tik mot un­der­hålls­ar­be­tet på IP.

– Gång­vä­gar­na på IP är glas­ha­la. För tre vec­kor se­dan var det en dam­spe­la­re som hal­ka­de och slet sön­der fo­ten. Hon gick ba­ra på gång­vä­gen från trä­ning­en, sä­ger Pon­tus Johansson.

– Vi tyc­ker att det in­te ska va­ra halkrisk på väg till el­ler från trä­ning.

Ola Nils­son, vakt­mäs­ta­re på Val­len­tu­na IP, me­nar att han in­te vet vad som hän­de un­der mat­chen. Men han po­äng­te­rar att de in­te san­dar inom IP- om­rå­det, och att det står skyl­tar om det.

Men om folk ska­dar sig be­hö­ver det kanske åt­gär­das?

– Det går in­te att sal­ta. Det har ing­en ver­kan när det va­rit som det va­rit, plus på da­gen och mi­nus på nat­ten, då är det omöj­ligt, sä­ger Ola Nils­son.

Bort­sett från den­na hän­del­se har för­sä­song­en sett bra ut för Val­len­tu­nas del. Mat­chen mot En­kö­ping vanns med 4-1.

– Rent re­sul­tatmäs­sigt är vi obe­seg­ra­de. Som grup­pen job­bat har va­rit helt fan­tas­tiskt, den sam­man­håll­ning­en och se­ri­o­si­te­ten har gett re­sul­tat, sä­ger Pon­tus Johansson.

HALT. Det var ut­an­för plan som Mat­ti­as Mel­ki hal­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.