NORRORTSBO – VAD TYC­KER DU OM DITT LO­KA­LA CENT­RUM?

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

CHRISTI­NA HARBOE JOHN­SON OM DJURS­HOLMS TORG

– Det som är trev­ligt är att jag kan gå och hand­la i störs­ta mån det går, men an­nars är det gans­ka be­grän­sat och myc­ket kläd­bu­ti­ker. Sen blir det för trångt för bus­sar­na som åker ige­nom, men det finns väl ing­en an­nan möj­lig­het.

HANS OCH ANITA BLOMQVIST OM KYRKBYNS CENT­RUM

– Vi tyc­ker det är bra och la­gom stort som det är nu. Men det skul­le be­hö­va frä­schas upp li­te. Man går här och hand­lar på mat­af­fä­ren, vi har ett ba­ge­ri, sko­ma­ka­re och man kan trä­na. Sen har vi nä­ra till bå­de Tä­by cent­rum och Ar­ninge, så i den här mil­jön är det la­gom.

BIR­GIT­TA OCH BER­TIL LUN­DQVIST OM VAL­LEN­TU­NA CENT­RUM

– Vi an­vän­der in­te cent­ru­met så myc­ket. I stäl­let bru­kar vi åka och stor­hand­la i Ar­ninge. Det bäs­ta med he­la cent­ru­met är väl Kul­tur­hu­set som är väl­digt trev­ligt och upp­skat­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.