Kra­vet: tillåt cyklar på Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­le­na We­din/Lotten Engbom

Det bör­ja­de med en ar­ti­kel i tid­ning­en om var­för man in­te får ta med sig cy­keln på tå­get. Då star­ta­de de­bat­ten, och nu fö­re­slår Miljöpartiet att reg­ler­na änd­ras för att gö­ra det möj­ligt.

Miljöpartiet vill att cyklar ska få med­tas un­der låg­tra­fik på Roslags­ba­nan, pre­cis som på pen­deln. Nu tän­ker de job­ba för att få till en änd­ring av reg­ler­na. På Roslags­ba­nan är det i nu­lä­get in­te tillå­tet att ta med sig cyklar. Nå­got som vi skrev om i för­ra vec­kan.

SL upp­ger att det in­te finns någ­ra pla­ner att änd­ra på det­ta in­om de närms­ta åren.

Av sä­ker­hets­skäl vill SL und­vi­ka att det upp­står kon­flik­ter ifall en cy­kel mås­te läm­na fö­re­trä­de för barn­vagn el­ler rull­stol, och man vill hel­ler in­te att det ska upp­stå ir­ri­ta­tion hos re­se­nä­rer då tid­ta­bel­len in­te anger när det är ett nytt stör­re tåg med plats för cyklar el­ler ett av de äld­re som av­går.

”Stor ef­ter­frå­gan”

Men bland lä­sar­na har det ut­tryckts önsk­ning­ar om att det­ta be­slut ska ses över - många vill helt en­kelt kun­na ta med sig cy­keln på tå­get. På Fa­ce­book har dis­kus­sio­ner­na va­rit många.

” Van­sin­ne att man in­te ut­for­mar Roslags­ba­nan så att man kan ta med cyklar. När man nu be­stäl­ler nya tåg, bor­de det va­ra en ob­li­ga­to­riskt del i be­ställ­nings­un­de­la­get. Fram­förallt när det är det mest mil­jö­mäs­si­ga al­ter­na­ti­vet till trans­port­me­del som finns”, skri­ver en per­son.

Någ­ra and­ra som vill se cyklar på Roslags­ba­nan är Miljöpartiet. De fö­re­slår nu i en skri­vel­se som de ska läm- na i Tra­fik­nämn­dens sam­man­trä­de den 18 april att man ska tes­ta att gö­ra med Roslags­ba­nan som man gör med pen­del­tå­gen, det vill sä­ga tillå­ter cyklar un­der låg­tra­fik.

– Vi upp­fat­tar att det finns en stor ef­ter­frå­gan vad gäl­ler att kun­na ta med sig cy­keln, sä­ger To­mas Eriks­son, grupple­da­re för MP i Stock­holms läns lands­ting.

Ar­gu­men­ten hål­ler in­te

Han tyc­ker att SL:s ar­gu­ment kring cy­kel­för­bu­det in­te hål­ler, och me­nar att re­se­nä­rer­na kom­mer att an­pas­sa sig ef­ter si­tu­a­tio­nen.

– Man över­dri­ver pro­ble­men. Om det fun­kar på pen­deln, var­för in­te på Roslags­ba­nan? sä­ger Eriks­son.

För tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) är cy­kel på Roslags­ba­nan en ny frå­ga.

– Jag tror var­ken jag el­ler nå­gon an­nan po­li­ti­ker stött på den i när­tid. Men vi får helt en­kelt sät­ta oss ner och fö­ra sam­tal om det ef­ter va­let och se på vil­ket sätt vi kan gå vi­da­re, sä­ger han.

– Men jag som sett till att det är möj­ligt att få ha med sig cy­kel på Ci­ty­ba­nan vet att det in­te är helt lätt. Man mås­te ta hän­syn till tek­nik, träng­sel och att man in­te gör så att det blir svå­ra­re för and­ra att nytt­ja kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Om skri­vel­sen fin­ner ge­hör i nämn­den så är MP:s för­hopp­ning att en prö­vo­pe­ri­od kan ske re­dan till som­ma­ren.

FOTO: MOSTPHOTOS

JA. Miljöpartiet vill att cyklar ska få tas med på Roslags­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.