Mo­bil­för­bud i sko­lan en het frå­ga i va­let 2018

Åh, äls­ka­de ha­ta­de mo­bil­te­le­fon! Nu har mo­bil­fria sko­lor bli­vit stor­po­li­tik då bå­de S och L vill ha ett na­tio­nellt för­bud. Vi be­sök­te ett plugg där man re­dan ploc­kar bar­nens te­le­fo­ner. MOBILFRITT. Vi be­sök­te en sko­la som re­dan har mo­bil­da­gis – så fun­kar d

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son, Fri­da Ja­reteg

Det he­ter in­te för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in si­na te­le­fo­ner till lä­ra­rens låsta mo­bil­da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem. För att ing­en ska glöm­ma, för­kla­rar skyl­tar i kor­ri­do­rer och om­kläd­nings­rum att här, här gäl­ler to­tal mo­bil­fri­het.

Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men nu, se­dan ny­år, är reg­ler­na kla­ra, tyd­li­ga och gäl­ler al­la Nor­ra Äng­bys 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå. I ett ovän­tat ut­spel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S ny­li­gen en us­väng och ha­ka­de på Li­be­ra­ler­nas krav på ett na­tio­nellt klart som korvspad-för­bud. En­ligt S och L ska ing­en lä­ra­re be­hö­va kän­na att In­stagram snor upp­märk­sam­het i klass­rum­met.

”För­bud he­la da­gar­na”

En sko­la i Nor­rort som ock­så in­fört mo­bil­för­bud är Täby fri­sko­las hög­sta­di­um En­ha­gen, som se­dan i hös­tas har mobilfritt.

– Vi har all­tid haft mo­bil­för­bud på lek­tio­ner, det har vi haft se­dan ti­di­ga­re. Men skill­na­den nu att det är mo­bil­för­bud he­la da­gar­na, sä­ger rek­torn Ka­rin Jär­le­by.

En­ligt hen­ne har per­so­na- len sett ett stort upp­lyft kring det so­ci­a­la.

– Det gör att det blir en trev­li­ga­re stäm­ning. Det är ock­så för­bätt­ring­ar för re­la­tio­nen mel­lan lä­ra­re och elev, man sät­ter sig och pra­tar el­ler spe­lar kort. Vi är jät­te­nöj­da, sä­ger Ka­rin Jär­le­by.

– Vi kom­mer fort­sät­ta med det. Det känns väl­digt bra och jag tyc­ker det på­ver­kar stäm­ning­en på sko­lan väl­digt myc­ket.

Men en­ligt ele­ver­na på Nor­ra Äng­by är al­la in­te nöj­da med för­bu­det.

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

Hon och klass­kam­ra­ter­na Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me, som är på väg in i ton­å­ren, har Snapchat och In­stagram, tyc­ker att Fa­ce­book är för vux­na, och sä­ger att det in­te va­rit med om så myc­ket elak­he­ter i si­na so­ci­a­la me­di­er. Fast att in­te få li­ka många lajks och kom­men­ta­rer som kom­pi­sar­na, är ock­så tungt.

– Man blir av­und­sjuk. Sam­ti­digt är det en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get, sä­ger Ca­ro­li­ne Reh­me, och får

Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid.

med­håll av de and­ra: ”Det är job­bigt att in­te ha koll”.

De­ras för­äld­rar sä­ger att den mo­bil­fria sko­lan är top­pen­här­lig. De an­ser att kid­sen har för myc­ket skärm­tid och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de min­sann all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per nog in­te de skrö­nor­na rakt av då pä­ro­nen äls­kar si­na eg­na te­le­fo­ner, men de tyc­ker såklart att det är bra att det in­te är någ­ra lu­rar som lur­kar i gym­pa­duschen. Men mo­bil på ras­ten bor­de än­då va­ra okej.

Är för mo­bi­lan­vän­dan­de

En som tyc­ker det bor­de va­ra okej öve­rallt i sko­lan, är Stock­holms­lä­ra­ren An­ders Eng­ström. Han har pro­fi­le­rat sig som en hård­nac­kad fö­re­språ­ka­re för mo­bi­len som verk­tyg: för att an­teck­na, räk­na, fo­ta tav­lan, till ex­em­pel. Eng­ström kö­per att ing­en vill bli plå­tad i duschen, men und­rar hur vi i fram­ti­den ska gö­ra med smar­ta kloc­kor och glas­ö­gon? Han är trött på för­bud i läro­ver­ken, det ska va­ra di­a­log – bar­nen mås­te få lä­ra sig ett schyst för­håll­nings­sätt till den mo­bi­la tek­ni­ken.

– Ord­nings­pro­blem? Det är för­kast­ligt och pa­jigt att skyl­la på en en­het. Ord­ning­en i klass­rum­met ska lä­ra­ren stå för, fny­ser Eng­ström, och skju­ter in att det är häp­nads­väc­kan­de att So­ci­al­de­mo­k­ra- ter­na bytt fot. Pa­ni­kåt­gärd kal­lar han det, och tyc­ker att det vo­re vet­ti­ga­re att ut­bil­da lä­rar­na hur de ska han­te­ra frå­gan.

Skep­tisk till bland­ning

Val­len­tu­na-mo­de­ra­ten Jo­han Skog, ord­fö­ran­de på kom­mu­nens barn- och ung­doms­nämnd, är skep­tisk till att blan­da in po­li­tik och lag­stift­ning i frå­gan om mo­bil­för­bud i klass­rum­men.

– Jag tror in­te att lös­ning­ar fram­åt hit­tas ge­nom att in­fö­ra för­bud och stif­ta la­gar som ska be­stäm­ma över al­la sko­lor och klass­rum. Frå­gan lö­ses bäst på lo­kal ni­vå, sä­ger Jo­han Skog (M).

Det kan se väl­digt oli­ka ut Det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get. på sko­lor­na, me­nar Skog.

– Det är bätt­re att lä­ra­re och rek­to­rer ge­nom di­a­log kan kom­ma fram till om det är rim­ligt att ha mo­bil­för­bud i klass­rum­met, sä­ger Jo­han Skog.

Men Val­len­tu­nas op­po­si­tions­råd Jaana Til­les (S) föl­jer den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka lin­jen och me­nar att ett mo­bil­för­bud är en bra mar­ke­ring för de mål som re­ge­ring­en vill upp­nå in­om sko­lan.

– Det är en själv­klar­het att ele­ver­na be­hö­ver stu­di­e­ro, mo­bi­ler­na hör in­te hem­ma i sko­lan un­der lek­tio­ner­na, sä­ger Jaana Til­les (S), som ock­så själv är lä­ra­re.

Skul­le hjäl­pa lä­rar­na

Til­les tror att en lag­stift­ning skul­le kun­na ge stöd åt lä­ra­re och rek­to­rer som vill in­fö­ra mo­bil­för­bud men mö­ter mot­stånd från ele­ver och för­äld­rar.

– Många sko­lor har re­dan ett för­bud, ibland över he­la skol­da­gen. Men det kan va­ra bra att man upp­i­från be­grän­sar an­vänd­ning­en. Man ska in­te hel­ler be­hö­va ha en smartp­ho­ne för att sö­ka fak­ta och kun­skap el­ler kal­ky- le­ra, sko­lor­na ska ha iPads och da­to­rer som räc­ker till det, sä­ger Jaana Til­les.

Ne­re på golv­ni­vå tyc­ker rek­tor Kerstin Jans­son att det är li­te kons­tigt att det bli­vit stor­po­li­tik av det he­la, fast att Nor­ra Äng­by än­då kom­mit fram till att mo­bil­för­bu... för­låt, mo­bil­po­li­cy är en bra idé.

– Mo­bil, keps, läx­or, rö­ra sig mer – po­li­ti­ken byg­ger på att man rös­tar på lät­ta frå­gor. Sko­lan är mer kom­pli­ce­rad. Vik­ti­ga­re vo­re en block­ö­ver­skri­dan­de, ge­men­sam po­li­tik som lig­ger fast länge så att vi slip­per mas­sa hat­tan­de kring hur sko­lan ska ut­veck­las, sä­ger Kerstin Jans­son.

”NI FOTAR IN­TE NÅ­GON SOM IN­TE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”.

OÖNSKADE FO­TON. Rek­tor Kerstin Jans­son tyc­ker att det är vik­tigt med mo­bil­för­bud då al­la ska kän­na sig tryg­ga i sko­lan. Men om det be­hövs en na­tio­nell lag? Nja.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL HA KOLL. Le­ah Mac Gu­i­ness, Ca­ro­li­ne Reh­me och Em­ma Wall­mark går i sex­an. De­ras för­äld­rar tyc­ker att mo­bil­för­bud är bra och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per in­te de skrö­nor­na och tyc­ker gott att man kan få kol­la Snapchat och In­stagram på skol­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.