Ung­doms­gård stäng­er

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­le­na We­din

De se­nas­te åren har det vid fle­ra till­fäl­len upp­stått bråk och oro­lig­he­ter vid No­va. I tis­dags med­de­la­de kom­mu­nen att man stäng­er ner verk­sam­he­ten en vec­ka mel­lan den 9 och 15 april. En­ligt Pe­tri Pel­to­nen, för­valt­nings­chef på Fri­tids­för­valt­ning­en, fat­ta­de han och en­hets­che­fen Torsten ”Tum­men” Scott be­slu­tet om att stänga ner No­va i sam­råd med per­so­na­len. Bå­de per­so­nal och ung­do­mar som be­sö­ker går­den upp­le­ver att det va­rit otryggt.

– Det kan kän­nas ra­di­kalt att stänga ner så­här, men det är ett sätt att bry­ta be­te­en­de- möns­ter hos bå­de per­so­nal och ung­do­mar­na. Det blir en om­start, helt en­kelt, sä­ger Pel­to­nen.

Nya be­sö­ka­re

Pel­to­nen me­nar att det in­te är sam­ma ung­do­mar som stäl­ler till med bråk he­la ti­den, ut­an att det stän­digt är nya be­sö­ka­re på går­den vil­ket änd­rar grupp­dy­na­mi­ken.

– En ung­doms­gård kan bli en trygg plats för de som kanske in­te trivs i sko­lan el­ler på and­ra sätt är li­te ut­an­för. Väl­digt myc­ket hand­lar om in­di­vi­der­na och vi be­hö­ver va­ra tyd­li­ga med vad vå­ra fri­tids­le­da­re ska gö­ra och in­te, sä­ger Pel­to­nen.

Per­so­na­len ska un­der vec­kan se över hur de kan för­bätt­ra verk­sam­he­ten, vad som fun­ge­rar och vad som in­te fun­ge­rar.

– Hur är kon­tak­ten med ung­do­mar­na, och med de­ras an­hö­ri­ga? Vi mås­te gå ner på in­di­vid­ni­vå och dis­ku­te­ra om det finns ung­do­mar som skul­le krä­va yt­ter­li­ga­re in­sat­ser, sä­ger Pel­to­nen.

No­va har stängts ner för­ut – var­för tror man att det den här gång­en ska ge en an­nan ef­fekt?

– Jag har in­te sut­tit på min post så länge så jag kan in­te vär­de­ra den här in­sat­sen mot de ti­di­ga­re, men jag tror att man mås­te se på var­je si­tu­a­tion här som unik.

FOTO: HEGE HELLSTRÖM

STÄNGT. No­va stäng­er ner i en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.