Ond­sint katt spri­der oro i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom

Nat­ten mel­lan sön­dag och mån­dag upp­täck­tes ett inbrott på Bäll­sta­bergs­sko­lan i Val­len­tu­na. Det ska va­ra ett 50-tal iPads och någ­ra da­to­rer som stu­lits. Kloc­kan 01.18 i natt, nat­ten mel­lan sön­dag och mån­dag, fick po­li­sen in ett larm om ett inbrott på Bäll­sta­bergs­sko­lan i Val­len­tu­na.

– Det är väk­ta­re som be­fin­ner sig på Svamp­skogs­vä­gen i Bälls­ta som ring­er. Där har det va­rit inbrott. Man tror att det är da­to­rer, lap­tops, som stu­lits, sä­ger Sven- Erik Ols­son, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Det är någ­ra mac-da­to­rer och någ­ra pc och ett stör­re an­tal Ipads som stu­lits från sko­lans it-rum.

”Ing­en åver­kan”

Ele­ver­na, som i mån­dags kom till­ba­ka från påsklo­vet, har si­na eg­na iPads.

– Nej, al­la ele­ver har si­na iPads kvar. Det är en­dast de jag ha­de som re­serv och de som even­tu­ellt skul­le ut till nya ele­ver och lä­ra­re, sä­ger Mor­gon Karls­son, it-tek­ni­ker.

En­ligt Mor­gon Karls­son går det in­te att se att sko­lan haft inbrott från ut­si­dan.

– Man ser in­te ett smack. Det är nå­gon som haft nyc­kel ver­kar det som el­ler så har de nå­got spe­ci­al­verk­tyg. Det är ing­en åver­kan på dör­ren där al­la iPads lig­ger hel­ler, sä­ger han.

Po­li­sen åk­te in­te till plat­sen.

– Man skic­kar dit lo­ka­la tek­ni­ker om det be­hövs men nå­gon in­gri­pan­de patrull åker in­te på inbrott på fö­re­tag. Här får väk­ta­re se till att ing­en kan kom­ma in igen, of­ta är det en gla­s­jour som be­hövs, sä­ger Sven-Erik Ols­son.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

SKOLIN­BROTT. Mor­gan Karls­son ut­an­för sko­lans en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.