Ipads och da­to­rer stul­na vid skolin­brott

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Ett sam­ar­be­te med id­rotts­för­ning­ar och kul­tur­sko­lan ska för­bätt­ra ele­ver­nas häl­sa och skol­re­sul­tat. Ge­nom ett nytt pi­lot­pro­jekt vill Val­len­tu­na kom­mun sat­sa på ex­tra sport och kul­tur i sko­lan. Val­len­tu­na kom­mun har be­slu­tat att sat­sa på id­rott- och kul­tur­ak­ti­vi­te­ter för barn och ung­do­mar in­om sko­lan. Det över­gri­pan­de må­let är att hö­ja häl­san och kva­li­te­ten i kom­mu­nens sko­lor och att ge al­la ele­ver möj­lig­het till ökad rö­rel­se, dans, id­rott och kul­tur­ska­pan­de un­der sin skol­dag.

– Forsk­ning vi­sar att all­si­digt id­rot­tan­de får barn att må och pre­ste­ra bätt­re, det finns även so­ci­a­la för­de­lar, sä­ger He­le­na Hen­rik­son, pro­jekt­le­da­re.

Även kul­tur­ak­ti­vi­te­ten för­vän­tas på­ver­ka ele­ven på ett po­si­tivt sätt.

– En del forsk­ning me­nar att ex­em­pel­vis mu­sik sti­mu­le­rar språk­för­må­gan och får barn att må bätt­re så det hand­lar om bå­de häl­sa och väl­be­fin­nan­de, sä­ger He­le­na Hen­riks­son.

Pi­lot­pro­jek­tet kom­mer att bör­ja till höst­ter­mi­nen och mjuk­star­ta med and­ra- och sjun­de­klas­sa­re.

Ele­ver­na i de års­kul­lar­na kom­mer då ha en ex­tra idrotts- och kul­tur­ak­ti­vi­tet ut­ö­ver den van­li­ga id­rotts­el­ler mu­sik­lek­tio­nen un­der skol­da­gen.

Te­a­ter, dans el­ler in­ne­ban­dy

Två­or­na kom­mer ha en ak­ti­vi­tet på 45 mi­nu­ter var­je vec­ka med an­ti­gen id­rott el­ler kul­tur un­der sju vec­kor. Idrotts­för­e­ning­ar el­ler kul­tur­för­valt­ning­en kom­mer kom­ma till sko­lan för att le­da lek­tio­nen.

– Sju­or­na kom­mer att kun­na väl­ja oli­ka ak­ti­vi­te­ter, ” Aka­de­mi­er”, en gång per vec­ka. De träf­far ele­ver från and­ra sko­lor i Val­len­tu­na med sam­ma in­tres­se. Aka­de­mi­er­na kom­plet­te­rar ele­ver­nas eg­na fri­tids­ak­ti­vi­ter och de kan då sat­sa på att vi­da­re­ut­veck­la sitt in­tres­se el­ler pro­va på nå­got nytt, sä­ger He­len a Hen­riks­son.

Det kan hand­la om att sjunga i en kör på Val­len­tu­na te­a­ter, dan­sa el­ler spe­la in­ne­ban­dy, hoc­key el­ler hand­boll i nå­gon id­rotts­hall. Just nu job­bar id­rotts­för­e­ning­ar­na med kon­kre­ta för­slag.

– Det är många idrotts­för­e­ning­ar som vi­sat in­tres­se men oli­ka prak­tis­ka frå­gor, som till­gång till le­da­re och sam­ord­ning av lo­ka­ler, mås­te fal­la på plats, sä­ger He­le­na Hen­riks­son.

Kom­mu­nens ser pro­jek­tet som en för­ut­sätt­ning för att barn och ung­do­mar ska kun­na pro­va på oli­ka ak­ti­vi­te­ter som de kanske in­te ha­de haft möj­lig­het till.

– I vis­sa fall kanske in­te för­äld­rar kan ge si­na barn möj­lig­he­ten att pro­va på fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Vi vill ock­så att barn ska få chan­sen att upp­täc­ka det man själv tyc­ker är ro­ligt och kun­na hål­la fast vid si­na fri­tids­ak­ti­vi­te­ter bätt­re. Vi ser ju nu att barn, re­dan i tolvårs­ål­dern, slu­tar med si­na fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Pi­lot­pro­jek­tet ska ge­nom­fö­ras in­om be­fint­lig bud­getram vil­ket be­ty­der att det fi­nan­sie­ras via un­der­vis­nings­bud­ge­ten.

– Vi tän­ker bör­ja med pi­lot­pro­jekt, vår för­hopp­ning är att det om någ­ra år ska om­fat­ta al­la klas­ser från års­kurs ett till nio, sä­ger He­le­na Hen­rik­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

SATSNING. Val­len­tu­na kom­mun sat­sar på id­rott och kul­tur i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.