Piz­ze­ria flyttar från Lidl – öpp­nar nytt

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Sista april stäng­er Istan­bul piz­ze­ria sin re­stau­rang på Tel­lus­vä­gen vid Lidl i och med mat­bu­ti­kens bygg­pro­jekt.

Men re­dan nu har ägar­na öpp­nat sin nya re­stau­rang, Istan­bul Tak­sim piz­ze­ria, på Tek­nik­vä­gen.

– Tan­ken var att vi skul­le ha två re­stau­rang­er i Val­len­tu­na, men i no­vem­ber fick vi re­da på att Lidl pla­ne­ra­de att byg­ga om. Men vi pla­ne­rar än­då att öpp­na en and­ra re­stau­rang i fram­ti­den, sä­ger äga­ren Mut­lu Cift­ci.

I dags­lä­get le­tar de lo­kal för den fram­ti­da lo­ka­len och tar gär­na emot tips av all­män­he­ten på lo­ka­ler som hyrs ut.

Det­ta är ba­ra att straf­fa de ung­do­mar som verk­li­gen be­hö­ver No­va.. Por­ta al­la som misskö­ter sig istäl­let. Lo­kal­bo tyc­ker till om att ung­doms­gård No­va ska stänga, nå­got du kan lä­sa mer om på si­dan 9.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

NYTT. Mut­lu Cift­ci fram­för nya piz­ze­ri­an på Tek­nik­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.