Yt­ter­li­ga­re in­sat­ser mot inbrott un­der skol­lo­vet

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En­ligt po­li­sen blev det en re­la­tivt lugn påsklovs­vec­ka vad gäl­ler inbrott. För­ra hel­gen sked­de dock tre inbrott i Täby, två full­bor­da­de och ett för­sök. De ska ha skett i Skar­päng och Vi­singe. I Dan­de­ryd sked­de ett på Ce­der­vä­gen. Po­li­sen ha­de ing­en rap­port om inbrott i Val­len­tu­na.

Pre­cis som på sport­lo­vet ha­de po­li­sen en in­sats mot in­brot­ten.

– Vi kan in­te till hund­ra pro­cent ta­la om var­för det va­rit läg­re inbrott än vad vi för­vän­tat oss. Men ett en­ga­ge­mang gör väl all­tid sitt till, sä­ger Per Åker­mark och fort­sät­ter:

– Se­dan tror jag att all­män­he­ten är mer på tå och på sin vakt och nytt­jar till ex­em­pel so­ci­a­la me­di­er till att lar­ma och hjäl­pa varand­ra med av­vi­kel­ser i de­ras bo­stads­om­rå­den.

Nu kom­mer po­li­sen att fo­ku­se­ra på ose­ri­ö­sa hant­ver­ka­re som är ett pro­blem i bå­de Dan­de­ryd, Täby och Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.