Så tyc­ker Nor­rort om cyklar på Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det fun­ge­rar i Ber­lin. Så var­för in­te här? B.H ”Var­för in­te ha en vagn som är an­pas­sad till att ha cyklar? Jag för­står att sä­ker­hets­mäs­sigt är det in­te bra att ha till­sam­mans med stå­en­de. Allt går att ord­na om man vill.” - M.U ”Var­för kan man in­te pro­va och se hur det fun­ge­rar un­der kanske en må­nad. Tror att det skul­le fun­ka per­fekt”. - M.G Cy­keln är ju ett bra kom­ple­ment i re­san­det. Tåg ena vägen och cy­kel till­ba­ka. Mil­jö­vän­ligt och häl­so­vän­ligt. K.H ”Se på På­ga­tå­get i Skå­ne, där finns en del av vag­nen som är ut­an sä­ten för att ska kun­na ha med sig cyklar. Fun­kar ut­märkt där, var­för in­te här?” - K.H ”Man bor­de få ha med sig cy­kel, ut­om vid rus­nings­tra­fik. Om SL hand­lar upp nya tåg bor­de de be­stäl­las så de har plats för cyklar!” - B.S ”Cyklar är re­la­tivt sto­ra och de­lar stic­ker ut här och där. Des­sa ut­stic­kan­de de­tal­jer är vas­sa. Det är bäst om cy­klis­ter an­vän­der sitt for­don på ga­tor och vägar.” - H.L

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.