Tä­bys lös­ning på ka­o­set: In­fö­ra två vec­kors höst­lov

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lotten Engbom lotten.engbom@di­rekt­press.se

Att Tä­bys kom­mu­na­la gym­na­sie­sko­lor och grund­sko­lor ska ha höst­lov två oli­ka vec­kor har fått många att re­a­ge­ra. Nu har kom­mu­nens ut­bild­nings­chef ta­git fram ett nytt för­slag. Tjäns­te­män la fram ett för­slag att flyt­ta höst­lo­vet för de kom­mu­na­la sko­lor­na till vec­ka 43 istäl­let för vec­ka 44. Men barn- och grund­sko­le­nämn­den val­de att ha kvar höst­lo­vet vec­ka 44, me­dan gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­nings­nämn­den val­de vec­ka 43. Re­sul­ta­tet blir att ele­ver på Åva gym­na­si­um och Täby Gym­na­si­e­särsko­la får sitt lov en vec­ka ti­di­ga­re än öv­ri­ga ele­ver i Täby.

Nå­got många ut­tryckt sitt miss­nö­je över och kom­mu­nen är väl med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken.

– Det blev olyck­ligt på många sätt, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge, kom­mu­nens ut­bild­nings­chef.

Nytt för­slag

Fors­ha­ge har nu ta­git fram ett nytt för­slag, som pre­sen­te­rats för nämn­der­na.

– Det jag fö­re­sla­git, som än så länge lä­rar­nas riks­för­bund är sä­ger att man är po­si­ti­va till är helt en­kelt att bå­de vec­ka 43 och 44 blir le­di­ga för ele­ver­na, sä­ger Pa­trik Fors­ha­ge.

På det sät­tet kan kom­pe­tens­ut­bild­ning­en sam­ord­nas, sam­ti­digt som det un­der­lät­tar för fa­mil­jer med barn i bå­de grund- och gym­na­sie­sko­la.

En­ligt Fors­ha­ge krävs det dock att kom­mu­nen har en bra fri­tids­verk­sam­het att er­bju­da un­der de två vec­kor­na. Dess­utom får höst­ter­mi­nen bör­ja en dag ti­di­ga­re 2018 och vår­ter­mi­nen får slu­ta ett par da­gar se­na­re vå­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.