De över­ras­ka­des av kär­lek när hun­den Ron­ja för­svann

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lotten Engbom

Lars och Ani­ta Fonds hund Ron­ja för­svann och var bor­ta i ett dygn. Då en­ga­ge­ra­de sig hund­ra­tals i Ron­jas öde. Det var i tors­dags för­ra vec­kan som Lars och Ani­ta Fonds hund Ron­ja skul­le till ve­te­ri­nä­ren i Dan­de­ryd men rym­de.

– Hon sprang upp på mo­tor­vä­gen men lyc­ka­des få bi­lar­na i bå­da rikt­ning­ar­na att stan­na. Så sprang hon över mo­tor­vä­gen och ner på Ene­by­bergs­si­dan, sä­ger Lars.

De sök­te he­la kväl­len och mor­go­nen da­gen ef­ter. Men ing­en Ron­ja. Ägar­na in­såg att hon ald­rig skul­le kun­na hit­ta hem till Väst­ra Val­labrink. För att få hjälp la de ut en ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book - och gen­sva­ret var stör­re än de nå­gon­sin ha­de trott att det skul­le bli.

– Min son­hust­ru sa nå­got om att det var up­pe i 850 del­ning­ar. Det är otro­ligt. I den­na tid av kal­la vin­dar och rå­het finns det en så­dan kär­lek och om­tan­ke, sä­ger Lars och fort­sät­ter:

– Det är helt okän­da män­ni­skor som er­bju­der hjälp. Det är in­te ba­ra frå­ga om ord, de er­bju­der sig att kom­ma med och le­ta. Jag är rörd. Det var en väl­digt vär­me man fått från al­la män­ni­skor.

Lars be­skri­ver tim­mar­na som Ron­ja var bor­ta som otäc­ka.

– Jag är näs­tan li­te för­vå­nad att det kan bli så star­ka käns­lor för en hund. Det är ba­ra ett djur sä­ger man ibland, men det stäm­mer ju in­te, sä­ger han.

På fre­dags­för­mid­da­gen var Ani­ta ute i sko­gen och le­ta­de när hon hör­de ett pip. Un­der en gran kröp Ron­ja fram.

– Det är en rik­tig sa­ga. En ry­sa­re som fick ett bra av­slut. Jag är glad att jag fick va­ra med om det här, det ska­dar in­te att rus­ka om li­te i käns­lo­li­vet, sä­ger Lars.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

HEM­MA. Ani­ta och Lars med Ron­ja ef­ter att hon kom­mit hem igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.