Har det bli­vit bätt­re på S:t Gö­ran ef­ter pri­va­ti­se­ring­en?

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Odd Bo­lin

Ma­ri­na Da­vids­dot­ter och Hå­kan Jör­ne­hed tyc­ker in­te man ska pri­va­ti­se­ra Dan­de­ryds sjuk­hus. Det får de själv­fal­let tyc­ka, men gi­vet in­te minst att de är tyd­li­ga med si­na po­li­tis­ka rol­ler ( V) så skul­le jag gär­na vil­ja för­stå mer av var­för de in­te vill pri­va­ti­se­ra.

De hän­vi­sar till pri­va­ti­se­ring­en av S:t Gö­ran. Då frå­gar man sig na­tur­ligt­vis om S: t Gö­ran har bli­vit bätt­re, el­ler säm­re, ef­ter pri­va­ti­se­ring­en? Hur har pa­ti­ent­nöjd­he­ten ut­veck­lats? Med­ar­be­tar­nöjd­he­ten? Hur lig­ger lö­ner­na i för­hål­lan­de till lands­tings­driv­na sjuk­hus? Hur ser per­so­naltät­he­ten ut? Per­so­nal­om­sätt­ning? Och hur står sig al­la des­sa mä­te­tal i för­hål­lan­de till Dan­de­ryds sjuk­hus? Hur står sig den upp­giv­na upp­hand­lings­kost­na­den gente­mot even­tu­el­la be­spa­ring­ar som har gjorts?

Gi­vet in­sän­dar­nas star­ka upp­fatt­ning, så är jag över­ty­gad om att de har sva­ret på des­sa frå­gor, och jag ser för­vän­tans­fullt fram emot att få hö­ra des­sa. Då kan även jag ta ställ­ning till om det är en bra el­ler då­lig idé att pri­va­ti­se­ra Dan­de­ryds sjuk­hus. För det kan na­tur­ligt­vis ald­rig va­ra så att en­dast ide­o­lo­gi, ut­an för­ank­ring i verk­lig­he­ten, lig­ger till grund för de­ras upp­fatt­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.