Är det verk­li­gen så svårt att av­gå i rätt tid?

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Fli­tig buss­re­se­när

Att bus­sar är för­se­na­de, det är nå­got man får räk­na med i da­gens sam­häl­le. Det blir vi som re­ser kol­lek­tivt myc­ket med­vet­na om va­re sig vi vill det el­ler ej.

Vad för­se­ning­ar­na be­ror på, det kan man in­te all­tid ve­ta sä­kert. Men när jag nu kli­vit på bus­sen vid Dan­de­ryds sjuk­hus, som för de bus­sar jag åker med är ”star­ten” av rund­tu­ren, har jag stött på nå­got som ir­ri­te­rar mig väl­digt - och som vi­sar att det är för­stå­e­ligt var­för bus­sar­na är se­na.

Det är näm­li­gen så att bus­sen be­ha­gar att kö­ra upp vid den påstig­ning­en pre­cis i det klock­slag som den ska läm­na håll­plat­sen. Med en lång kö av män­ni­skor som ska på sä­ger det sig självt att bus­sen in­te kom­mer att kun­na hål­la ti­den, om den öpp­nar si­na dör­rar för pas­sa­ge­rar­na på det klock­slag som den egent­li­gen ska åka där­i­från. Det tar in­te en mi­nut att lå­ta re­se­nä­rer­na kli­va på och vi­sa sitt färd­be­vis, det kan jag lo­va.

Många av bus­sar­na, al­la fak­tiskt, har stått par­ke­ra­de vid bussta­tio­nen vid Dan­de­ryds sjuk­hus en bra stund in­nan. Så min und­ran är – var­för kan in­te bus­sen fin­nas till­gäng­lig att gå på i al­la fall fem mi­nu­ter in­nan den ska gå? Det skul­le de­fi­ni­tivt öka chan­ser­na för buss­chauf­fö­ren att hål­la ti­den och för oss re­se­nä­rer skul­le det bli mind­re stres­sigt.

Om res­te­ran­de de­lar av rund­tu­ren ska hål­la ti­den krävs det väl i al­la fall att bus­sen läm­nar den förs­ta des­ti­na­tio­nen i tid?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.