Dan­de­ryds sjuk­hus tar hjälp av hyrd ar­bets­kraft

Bå­de po­li­ti­ker och me­dia har un­der veckan haft fullt fo­kus på Dan­de­ryds sjuk­hus och de sto­ra pro­ble­men på akut­mot­tag­ning­en. Nu hop­pas sjuk­hus­led­ning­en att ex­ter­na be­man­nings­bo­lag ska lö­sa den aku­ta kri­sen.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Ar­bets­mil­jön på Dan­de­ryds Sjuk­hus har bli­vit myc­ket upp­märk­sam­mad de se­nas­te vec­kor­na med sjuk­skö­ters­kor som vitt­nar om ett ohåll­bart lä­ge in­te minst på akut­mot­tag­ning­en. I mån­dags be­sök­te so­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) sjuk­hu­set för att själv se hur det var. Hon träf­fa­de skydds­om­bu­den, led­ning­en och per­so­nal­che­fen.

– Sig­na­len har gått fram till po­li­ti­ker­na, men det här hand­lar in­te ba­ra om Dan­de­ryds Sjuk­hus ut­an om al­la akut­sjuk­hus. Dan­de­ryd rå­ka­de ba­ra va­ra först ut, sä­ger Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric, hu­vud­skydds­om­bud och fack- ligt för­tro­en­de­vald för Vård­bun­det.

Hon me­nar att si­tu­a­tio­nen mås­te för­änd­ras nu, per­so­nal mås­te an­stäl­las. Idag hin­ner sjuk­skö­ters­kor­na in­te med pa­ti­en­ter­na, och ett fel­steg kan le­da till en in­dra­gen le­gi­ti­ma­tion.

– Per­so­na­len får gå på ex­tre­ma över­ti­der, de bör­jar på mor­go­nen och får se­dan ta natt­pas­set ock­så, det är in­te mänsk­ligt, sä­ger Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric.

Kan in­te väg­ra

En sjuk­skö­ters­ka kan in­te väg­ra en be­ord­ran att ar­be­ta, men kan ange gil­ti­ga skäl till var­för hen in­te kan el­ler är lämp­lig att ut­fö­ra ar­be­tet. Fle­ra sjuk­skö­ters­kor vitt­nar om att de tving­as ar­be­ta 15-tim­mars­pass med in­dra­gen lunch. En­ligt Vård­för­bun­det är det här nå­got man dis­ku­te­rat med verk­sam­hets­che­fen och led­ning­en, men att ing­et har hänt.

– Vi får in­te strej­ka då det är sam­hälls­far­ligt så hur vi än vän­der oss sit­ter vi med skäg­get i brev­lå­dan och mås­te ut­för­da den or­der vi får. Jag kan ha en viss för­stå­el­se för ar­bets­gi­va­ren men det­ta är de­ras an­svar och vi har på­ta­lat pro­ble­met länge, sä­ger Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric.

Be­man­nings­bo­lag an­li­tas

An­na-Ca­rin Stark är kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Dan­de­ryds Sjuk­hus och hon me­nar att sjuk­hu­set nu ar­be­tar hårt med att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen.

– Vi har en hand­lings­plan med åt­gär­der kring bland an­nat ar­bets­mil­jö, ut­veck­ling av med­ar­be­ta­re och sche­malägg­ning. Grun­den är att vi be­hö­ver be­hål­la och re­kry­te­ra fler med­ar­be­ta­re. För att lät­ta på si­tu­a­tio­nen på kor­ta­re sikt ska vi stär­ka vårt in­ter­na be­man­ningscen­ter och an­vän­da ex­ter­na be­man­nings­fö­re­tag.

Lands­ting­ets rap­port vi­sar att Dan­de­ryds sjuk­hus för­vän­tas gå 55 mil­jo­ner mi­nus i år. Hur på­ver­kar det möj­lig­he­ten att hö­ja lö­ner och an­stäl­la fler sjuk­skö­ters­kor?

– Vi har en an­strängd eko­no­mi och ar­be­tar in­ten­sivt för att hål­la vår bud­get.

Fö­re som­ma­ren fick vi ett eko­no­miskt till­skott och nu har lands­ting­et till­fört yt­ter­li­ga­re re­sur­ser för som­ma­ren. Jag hop­pas att Dan­de­ryds sjuk­hus får del av den sats­ning­en , sä­ger hon.

Per­so­na­len får gå på ex­tre­ma över­ti­der, de bör­jar på mor­go­nen och får se­dan ta natt­pas­set ock­så, det är in­te mänsk­ligt.

BE­KYM­RAD. Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric är hu­vud­skydds­om­bud på Vård­för­bun­det och me­nar att pro­ble­met på Dan­de­ryds Sjuk­hus har på­ta­lats länge för sjuk­hus­led­ning­en.

KO­KAR. Miss­nö­jet har jäst en läng­re pe­ri­od på Dan­de­ryds sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.