Ut­bild­nings­che­fen om fram­ti­den för sko­lor­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström he­ge.hell­[email protected]­rekt­press.se

Det har va­rit oro­ligt kring sko­lor­na i Vallentuna med tal om ned­lägg­ning­ar och sam­man­slag­ning­ar av sko­lor. Vallentuna nyheter frå­ga­de Hen­rik Len­ner­mark, ut­bild­nings­chef på Vallentuna kom­mun, om lä­get på skol­fron­ten.

Finns det ned­lägg­nings­ho­ta­de sko­lor i kom­mu­nen?

– Se­dan ti­di­ga­re är det be­stämt att Ham­mar­backs­sko­lan och Eke­by­sko­lan slås ihop, men det är väl in­te rik­tigt att be­trak­ta som ned­lägg­ning, tän­ker jag.

Vad hän­der med Karl­bergs­sko­lan i Vallentuna?

– Den sko­lan och Hjälm­sta­sko­lan ska sam­ar­be­ta och få en este­tisk in­rikt­ning. Vi- si­o­nen ska pre­sen­te­ras un­der 2018.

Hur är det med elev­un­der­la­get?

– Det väx­er sak­ta men sä­kert. Fram­förallt i de yng­re åren. Det ser ock­så ut som att vi har bru­tit tren­den med att allt fler ele­ver i hög­sta­di­et läm­nar kom­mu­nen. Ten­den­sen är istäl­let att fler väl­jer att stan­na. Det blir vik­tigt att föl­ja fram­ö­ver för­stås.

Näs­ta höst öpp­nar Ha­ga­sko­lan, som ska er­sät­ta Ormsta­sko­lan men som får stör­re ka­pa­ci­tet – Ha­ga­sko­lan rym­mer dubb­la an­ta­let ele­ver jäm­fört med Ormsta­sko­lan.

Kom­mer det in­ne­bä­ra att nå­gon an­nan sko­la läggs ned?

– Hur många sko­lor som be­hövs är mer en frå­ga om hur po­li­ti­ker­na vill att de ska lo­ka­li­se­ras, sna­ra­re än ome­del­bart kopp­lat till elev­un­der­la­get. Men klart är att när Ha­ga­sko­lan står klar så ökar lo­ka­ly­tan för skol­fas­tig­he­ter stort och att vi då har myc­ket ge­ne­röst med skol­lo­ka­ler.

S i Vallentuna ser en risk med att lå­ta Eng­els­ka sko­lan eta­ble­ra sig i kom­mu­nen, de me­nar att det kan le­da till att kom­mu­na­la sko­lor får för då­ligt elev­un­der­lag och där­med mås­te stäng­as. Lig­ger det nå­got i den kri­ti­ken?

– Eng­els­ka sko­lan är en av Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra frisko­lor och de har re­dan cir­ka 150 Val­len­tu­na­bor som ele­ver i sko­lan i Tä­by. Des­sa och för­mod­li­gen en stor an­del av de öv­ri­ga 400– 500 ele­ver som läm­nar kom­mu­nen för frisko­lor i Tä­by kom­mer med all san­no­lik­het att sö­ka den nya sko­lan. Där­med bi­drar sko­lan fram­förallt till att ge möj­lig­het för Val­len­tu­na­bor att stan­na kvar i kom­mu­nen istäl­let för att be­hö­va rö­ra sig till Tä­by. Det på­ver­kar där­med in­te elev­un­der­la­get i kom­mu­na­la sko­lor i Vallentuna. Sam­ti­digt finns det sä­kert en mängd Tä­by­bor och Upp­lands­väs­by­bor som ock­så kom­mer sö­ka till sko­lan. Eng­els­ka sko­lan kom­mer där­för rim­li­gen öka in­tres­set för Vallentuna som skol­kom­mun och i kom­bi­na­tion med en ny­byggd kom­mu­nal Ha­ga­sko­la blir Vallentuna en än mer at­trak­tiv skol­kom­mun än idag. Vi har re­dan ökat an­ta­let ele­ver i hög­sta­di­et och dess­utom målupp­fyl­lel­sen, som i vå­ras var den högs­ta se­dan nya lä­ro­pla­nen in­för­des. Den ut­veck­ling­en räk­nar jag med kom­mer fort­sät­ta fram­ö­ver.

Stäm­mer det att det rå­der spar­krav på sko­lor­na?

– Det finns ing­et po­li­tiskt be­slut om nå­got sär­skilt spar­krav. Där­e­mot är det så att lärar­bris­ten i kom­bi­na­tion med ef­ter­frå­gesti­mu­le­ran­de stats­bi­drag le­der till press upp­åt på lä­rar­lö­ner­na och det mås­te vi så klart han­te­ra in­om bud­get. Det här är ing­et unikt för Vallentuna, och fram­åt är lärar­bris­ten en av de sto­ra bå­de eko­no­mis­ka och kva­li­ta­ti­va ut­ma­ning­ar­na i sko­lan i Sve­ri­ge och i Vallentuna. Vi job­bar på bred front till­sam­mans med de fack­li­ga par­ter­na för att åt­gär­da bris­ten. Ett sätt är att ta emot fler stu­den­ter för hand­led­ning.

Hur ser det ut med eko­no­min, hål­ler ni bud­get?

– Ja. Vi pre­sen­te­rar en pro­gnos för nämn­den den 4 sep­tem­ber där vi re­do­vi­sar att vi hål­ler bud­get. Ifjol re­do­vi­sa­de vi ett un­der­skott som vi se­dan fick job­ba hårt för att täc­ka upp, men nå­got så­dant un­der­skott re­do­vi­sar vi in­te i år. I den me­ning­en är si­tu­a­tio­nen be­tyd­ligt mer po­si­tiv.

Ten­den­sen är istäl­let att fler väl­jer att stan­na. Det blir vik­tigt att föl­ja fram­ö­ver för­stås.

FOTO: MOSTPHOTOS OCH PRIVAT

CHEF. Hen­rik Len­ner­mark, kom­mu­nens ut­bild­nings­chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.