”Fin­ci­der” är de­ras pas­sion

När and­ra pres­sar must och ba­kar pa­jer av årets äpp­leskörd lyx­ar Stocksundspa­ret Daniel Äng och Be­goña Äng-Sainz de la Ma­za till det och till­ver­kar ci­der. Och det är in­te vil­ken läs­ke­blask som helst ut­an ”fin-ci­der”. Mer som cham­pagne.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text & foto: Hel­le Ki­ker­puu

år är det ett rik­tigt bra fruk­tår och vil­laä­ga­re med frukt­träd i träd­går­den fros­sar för­mod­li­gen i pa­jer och mos. Stocksundspa­ret Daniel Äng och Be­goña Äng-Sainz de la Ma­za gör emel­ler­tid nå­got he­la an­nat av si­na äpp­len.

– När vi be­rät­tar för folk att vi gör ci­der bru­kar de bli för­vå­na­de. De fles­ta är va­na vid att man som svensk kanske gör must, men ci­der är ovan­ligt, sä­ger Daniel.

När fa­mil­jen flyt­ta­de från in­ners­tan till hu­set i Stocksund fick de äp­pel­träd på kö­pet och Be­goña, som växt upp bland frukt­träd­går­dar, var van vid tan­ken att gö­ra ci­der av äpp­len. Be­goñas pap­pa Be­ni­to har näm­li­gen fram­ställt ci­der i Bil­bao i Spanien un­der många år.

– Han hjälp­te oss med sitt kun­nan­de om ci­der­pro­ces­sen så att vi kun­de kom­ma igång här hem­ma. Vi star­ta­de li­tet och till­ver­ka­de ci­der för eget bruk, sä­ger Daniel.

Det var 2011 och idag har de skaf­fat till­stånd från skat­te­ver­ket, läns­sty­rel­sen och kom­mu­nen och är nu ci­der­pro­du­cen­ter med för­sälj­nings­till­stånd. Utrus­ning­en har även den växt och nu ska de kö­pa en stör­re press som kan rym­ma dub­belt så myc­ket äp­pel­must - som se­dan blir ci­der – per gång.

Fint med ci­der

När man tän­ker på svensk ci­der och vil­ket an­se­en­de dryc­ken har i Sve­ri­ge är det en stor skill­nad mot ex­em­pel­vis den ci­der som till­ver­kas och dricks i Spanien och Frank­ri­ke me­nar Daniel och Be­goña.

– Här tän­ker de fles­ta nog på Kopp­ar­bergs och ser på ci­der som läsk och man tän­ker kanske på ung­do­mar som dricker al­ko­läsk. För att kal­las ci­der i Sve­ri­ge be­hövs ba­ra 15 pro­cent jäst fruk­tjuice me­dan ci­dern vi gör är torr, mer lik cham­pagne och in­ne­hål­ler 100 pro­cent fruk­tjuice, sä­ger Daniel.

De­ras mål är att in­tro­du­ce­ra svens­kar för ci­dern som fin-dryck. Idag, sju år ef­ter att de tap­pa­de sin förs­ta flas­ka, har pa­ret bör­jar säl­ja sin Stocksundsci­der till re­stau­rang­er. De förs­ta att ta in de­ras ci­der är re­stau­rang­er­na Volt på Ös­ter­malm och Mon­rad’s på Djurs­holms torg.

– Det var spän­nan­de och li­te ner­vöst, men vi har fått väl­digt po­si­tiv re­spons. Volt och Mon­rad’s är de två en­da res- tau­rang­er­na som sma­kat på vår ci­der och de tyc­ker bå­da om den så det är väl­digt kul, sä­ger Be­goña.

På bröl­lops­da­gen kun­de de där­för be­ställ­da och skå­la med sin egen ci­der på Mon­rad’s

– Det var väl­digt kul att kun­na gö­ra det, sä­ger Be­goña.

Gårds­för­sälj­ning vo­re bätt­re

I hu­sets käl­la­re lig­ger ci­der­flas­kor­na på rad och vän­tar på att kor­kas upp och i rum­met bred­vid lig­ger själ­va bryg­ge­ri­et med kross, press och jäs­kärl som be­hövs för ci­der­till­verk­ning­en. I prak­ti­ken kan de säl­ja sin ci­der via Sys­tem­bo­la­get, men det är ing­et som in­tres­se­rar var­ken Daniel el­ler Be­goña för till­fäl­let. Istäl­let vill de fo­ku­se­ra på det lo­ka­la och per­son­li­ga.

– Ci­der­till­verk­ning­en är vår hob­by­verk­sam­het och för oss är det vik­ti­ga­re att va­ra på sam­ma plan med de som är in­tres­se­ra­de av vår ci­der, gäl­lan­de när­pro­du­ce­rat och eko­lo­giskt, än att säl­ja sto­ra mäng­der ci­der, sä­ger Daniel.

Gårds­för­sälj­ning är någon­ting som pa­ret där­e­mot skul­le tyc­ka var bå­de ro­ligt och gi­van­de, men med Sve­ri­ges mo­no­pol på al­ko­hol­för­sälj­ning är det omöj­ligt.

– Det är vik­tigt med det so­ci­a­la. Vi vill själv­klart lä­ra kän­na och pra­ta med de som kö­per vår ci­der och en gårds­för­sälj­ning skul­le pas­sa myc­ket bätt­re än att säl­ja via Sys­tem­bo­la­get. Det är in­te li­ka per­son­ligt, sä­ger Be­goña.

För att kal­las ci­der i Sve­ri­ge be­hövs ba­ra 15 pro­cent jäst fruk­tjuice me­dan ci­dern vi gör är torr, mer lik cham­pagne.

FÖRST UT. Mon­rads är en av de förs­ta re­stau­rang­er­na som serverar Stocksundsci­der.

ÄPP­LEN DE­RAS LEVEBRÖD. Daniel Äng och Be­goña Äng-Sainz de la Ma­za gör ci­der och vi­nä­ger av si­na äpp­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.