Blipp­ma­ski­ner får ris och ros

Nu är kon­duk­törs­rol­len på Roslags­ba­nan ett min­ne blott och de nya blipp­ma­ski­ner­na har ta­git över. En­ligt SL ska man un­der en pe­ri­od ”ha mer över­se­en­de” när en re­se­när in­te har gil­tig bil­jett.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ma­ria Svensson

En­ligt SL har veckan gått så bra som den kun­nat.

– Jag tror att det­ta har bli­vit var­dags­mat för re­se­nä­rer­na ef­tersom vi har sam­ma sy­stem på Salt­sjö­ba­nan och Tvär­ba­nan, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Men på tid­ning­ens Fa­ce­book­si­da har fle­ra re­a­ge­rat. En del tyc­ker att blipp­ma­ski­ner­na bor­de stå in­ne i tå­gen ef­tersom man an­nars ris­ke­rar att mis­sa tå­get om man är sen. And­ra an­ser att trygg­he­ten för­svin­ner. En an­nan skri­ver att ”jag tror det upp­ma­nar folk att fus­ka när det in­te finns kon­duk­tör ut­an en­dast en tåg­värd”

– Kon­duk­tö­rer­na är ju fort­fa­ran­de kvar med en­da skill­na­den att de in­te har en bil­jett­lä­sa­re med sig ut­an de ger ser­vice till re­se­nä­rer­na, sä­ger Christi­an Hoff­mann och tilläg­ger att man all­tid ska ha en gil­tig bil­jett när man re­ser med SL-tra­fi­ken.

Blir det fler kon­trol­ler nu när kon­duk­tö­rer­na är bor­ta?

– Det finns ett visst an­tal kon­trol­ler i lo­kal­tra­fi­ken och det av­görs ut­i­från vart det finns flest re­se­nä­rer. Vis­sa ska gö­ras på Roslags­ba­nan. Men un­der en pe­ri­od nu i bör­jan har man mer över­se­en­de när en re­se­när in­te har en gil­tig bil­jett, men det av­görs ju in­di­vi­du­ellt, sä­ger Christi­an Hoff­mann.

NYTT SY­STEM. Mix­a­de käns­lor i veckan från re­se­nä­rer­na när blipp­ma­ski­ner­na tog över job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.