Skic­ka oss en in­sän­da­re!

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - EL­LA SÖ­DER­BERG Re­por­ter

Nu är det höst. För­u­tom det fak­tum att tem­pe­ra­tu­ren gått ner, sko­lor­na kic­kat igång och att man åter­i­gen står och an­das i nå­gon an­nans arm­hå­la på den propp­ful­la bus­sen hem, så är det val­ti­der. Och oj om det märks.

Från att ha sut­tit på vår re­dak­tion i Tä­by i som­mar och många gång­er le­tat nästin­till feb­rilt ef­ter nyheter och per­so­ner att skri­va om, sit­ter vi nu och skri­ver för ful­la mug­gar. Po­li­ti­ker hör av sig till oss och vi hör av oss till dem, ett sam­spel som of­tast fun­ge­rar bra. I kom­mu­nen hän­der det myc­ket, många tyc­ker till och vi för­sö­ker få med det mesta.

Men för att vär­na om de­mo­kra­tin vi le­ver i, ef­ter­ly­ser vi nu fler in­sän­da­re från er. Vad tyc­ker ni om sa­ker och ting, vad är vik­tigt att lyf­ta i er kom­mun? Tve­ka in­te att mej­la oss på nor­[email protected]­rekt­press.se.

Fa­ce­book i all ära, men visst är det nå­got speciellt med att öpp­na tid­ning­en en helg­mor­gon och lä­sa en gran­nes, en be­kants el­ler en gam­mal lä­ra­res åsik­ter och idéer med en ry­kan­de kopp kaf­fe i han­den? Mer lo­kalt än så blir det knap­past.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.