Ny­in­vig­ning på Ös­se­by IP

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Un­der vå­ren och som­ma­ren har kom­mu­nen ar­be­tat med Ös­se­by IP i Brott­by. Nya fri­id­rott­s­y­tor har an­lagts, lik­som ett ute­gym. Den 1 sep­tem­ber, i sam­band med mo­tions­lop­pet Brott­by­run­dan, bjuds al­la lopp­del­ta­ga­re på tår­ta för att fi­ra Ös­se­by IPs nya ytor.

Ett nytt gum­mi­un­der­lag för mo­tion, en ny yta för höjd­hopp, en ny hopp­grop och en ny kul­stö­tar­ring är de­lar av de nu fär­di­ga fri­id­rott­s­y­tor­na.

– Det är fan­tas­tiskt gläd­jan­de att Ös­se­by IP åter bör­jar ta form som en mer kom­plett idrotts­plats igen. Ute­gym­ment och spon­tanid­rott­s­y­tor har länge sak­nats, sä­ger Lars Carls­son (C), ord­fö­ran­de i fri­tids­nämn­den

Det nya ute­gym­met in­ne­hål­ler åt­ta trä­nings­red­skap där man kan trä­na al­la de stör­re mus­kel­grup­per­na plus en yta för stretching.

STARKT. Ute­gym­met på Ös­se­by IP in­vigs snart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.