Ing­en sänkt has­tig­het på väg 268

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En bo­en­de vid väg 268, ”Väs­by­vä­gen”, har an­sökt om att Läns­sty­rel­sen ska sän­ka has­tig­he­ten från 70 kilo­me­ter i tim­men till 50 på vis­sa sträc­kor. Men Läns­sty­rel­sen sä­ger nej, med hän­vis­ning till att den som kör ett for­don ska an­pas­sa has­tig­he­ten ef­ter vägen och vil­ka ris­ker som finns vid vägen. ”Om for­dons­fö­ra­re even­tu­ellt bry­ter mot gäl­lan­de tra­fik­reg­ler är det en frå­ga som an­kom­mer på po­lis­myn­dig­he­ten”, an­ser Läns­sty­rel­sen.

Läns­sty­rel­sen skri­ver ock­så att barn ald­rig ska vis­tas en­sam­ma vid vägar ut­an vux­et säll­skap ”för­rän de upp­nått så­dan tra­fik­mog­nad att de på ett tra­fik­sä­kert sätt kan vis­tas i tra­fi­ken”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.