Al­la för­sko­le­klas­ser ges nu gra­tis si­m­un­der­vis­ning

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hel­le Ki­ker­puu

Nu ska al­la ele­ver i för­sko­lan i Vallentuna kom­mun få gra­tis si­m­un­der­vis­ning. En na­tio­nell sats­ning som Vallentuna tar del av för att över 500 barn ska bli mer va­na och tryg­ga i vat­ten.

Un­der hös­ten 2018 kom­mer al­la ele­ver som går i för­sko­le­klass i Vallentuna kom­mun att få gra­tis si­m­un­der­vis­ning. Si­m­un­der­vis­ning­en leds av ut­bil­da­de sim­lä­ra­re på Sports Club och syf­tet är att ge ele­ver­na en god vat­ten­va­na och att de ska kän­na sig tryg­ga med att rö­ra sig i vat­ten.

– Det kom­mer va­ra fy­ra un­der­vis­nings­till­fäl­len för var­je klass. Klas­ser­na de­las in i två mind­re grup­per, an­nars bli grup­per för sto­ra att han­te­ra, och ef­ter fy­ra vec­kors un­der­vis­ning by­ter man till näs­ta klass, sä­ger Ma­rie Ivars­son som är sam­ord­na­re för idrott och kul­tur­sats­ning i Vallentuna Kom­mun.

Bar­nen be­hö­ver inga för­kun­ska­per el­ler mås­te kun­na sim­ma, ut­an tan­ken är att de ska bli va­na och kän­na sig

tryg­ga i vat­ten. Ma­rie Ivars­son tror att ni­vån kom­mer va­ri­e­ra från barn till barn och att det in­te är tvång att del­ta i si­m­un­der­vis­ning­en, men tilläg­ger att det finns för­de­lar att sim­ma med klas­sen.

– För­de­len är att man kanske vå­gar mer om vård­nads­ha­va­re in­te är med. Det blir in­te li­ka käns­ligt till­sam­mans med klas­sen, sä­ger hon.

En an­nan för­del med sats­ning­en är att kom­mu­nen nu kom­mer kun­na ta ett hel­hets­grepp och nå al­la barn.

– Sim­kun­ska­per­na har va- rit blan­dat in­nan och det har le­gat på vård­nads­ha­va­re att lä­ra bar­nen sim­ma. Nu får vi ett hel­hets­grepp och når över 500 ele­ver. Det­ta sker över he­la lan­det som en sats­ning av regering så det var ba­ra po­si­tivt för oss att sö­ka bi­dra­get, sä­ger He­le­na Henriksson som är ut­veck­lings­le­da­re i Vallentuna kom­mun.

För­u­tom sim­lä­rar­na från Sports Club kom­mer även per­so­nal från ele­vens sko­la är all­tid med och un­der­vis­ning­en sker i halv­klass. Bak­grun­den till sats­ning­en är ett stats­bi­drag som kom­mu­nen sökt för att stär­ka al­la barns sim­kun­nig­het.

Det har le­gat på vård­nads­ha­va­re att lä­ra bar­nen sim­ma.

FOTO: MOSTPHOTOS

SÄ­KER­HET. Gra­tis si­m­un­der­vis­ning ska gö­ra bar­nen va­na och tryg­ga i vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.