Per­son­krock i entré i Tä­by

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Den 21 au­gusti får po­li­sen ett sam­tal kloc­kan 20.41. Det gäl­ler en man som är kraf­tigt be­ru­sad på Gam­la Väs­by­vä­gen. Gran­nar i om­rå­det blir oro­li­ga och med­de­lar po­li­sen som kom­mer till plat­sen och om­hän­der­tar man­nen.

Den 19 au­gusti på ef­ter­mid­da­gen upp­står en dis­pyt mel­lan två per­so­ner i Tä­by. 16.41 får po­li­sen ett sam­tal av en man som be­rät­tar att han och en an­nan kund i en mat­bu­tik har kroc­kat med varand­ra i bu­ti­kens snur­ran­de sväng­dörr.

Man­nen be­rät­tar att han har bli­vit ho­tad och vill att po­li­sen kom­mer till plat­sen för att för­kla­ra vad den and­ra man­nen gjort fel.

I sam­band med det­ta får po­li­sen yt­ter­li­ga­re ett sam­tal, det är den and­ra man­nen som ring­er och be­rät­tar att han har bli­vit knuf­fad av den förs­ta man­nen. Bå­da två an­mä­ler se­dan varand­ra.

– Vi har pra­tat med bå­da, en ko­a­li­tion har upp­stått och den ena man­nen höll upp en arm i re­flex och den and­ra ska ha sva­rat med ver­balt hot, sä­ger To­ve Hägg på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.