Yl­va Mo­zis, Liberalerna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Vi tyc­ker fort­fa­ran­de och har länge tyckt att kom­mu­nen ska ta emot en­ligt de be­räk­ning­ar som Mi­gra­tions­ver­ket tar fram. Vi vet in­te hur det ser ut för 2019, men det kan tas in fler om de kan ord­na med eget bo­en­de och där finns det fler möj­lig­he­ter, men det är svårt att sva­ra på ef­tersom fär­re kom­mer till Sve­ri­ge. Om det skul­le kom­ma en ny våg skul­le vi be­hö­va ta emot fler och då tar vi vår såklart den de­len som till­de­las oss från Mi­gra­tions­ver­ket.

– Bostads­frå­gan är den klu­ri­gas­te frå­gan i he­la Stock­holm, sär­skilt i Vallentuna. De lös­ning­ar vi tog fram för 2016 kla­ra­de även bo­stads­si­tu­a­tio­nen för 2017 och 2018, så just nu finns inga be­hov av yt­ter­li­ga­re lös­ning­ar. Det hand­lar om en mix av oli­ka lös­ning­ar där pri­vat­per­so­ner hyr ut till kom­mu­nen, mo- dul­bo­stä­der, köp­ta bo­stads­rät­ter som vi har kvar så länge det finns be­hov av det och en del hy­res­rät­ter. De köp­ta bo­stads­rät­ter­na kan dock an­vän­das vid and­ra so­ci­a­la be­hov och kom­mu­nen äg­de re­dan fle­ra bo­stads­rät­ter. Ing­en av de en­skil­da lös­ning­ar­na är opro­ble­ma­tis­ka i sig, det finns nack­de­lar med al­la och där­för är det bra att an­vän­da fle­ra oli­ka lös­ning­ar för bo­stads­si­tu­a­tio­nen. – Dels är det bra med geo­gra­fisk sprid­ning så att man träf­far och får in­te­ra­ge­ra med svens­kar i sko­lan, på för­sko­lan och med gran­nar, dels är det vik­ti­gast att man snabbt kan få jobb. Och det byg­ger på bra ut­bild­ning, an­ti­gen ba­ra i svens­ka el­ler i kom­bi­na­tion med ut­bild­ning. SFI mås­te va­ra bå­de flex­i­bel och in­di­vi­du­ellt an­pas­sad.

SFI mås­te va­ra flex­i­bel och in­di­vi­du­ellt an­pas­sad.

L. Yl­va Mo­zis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.