Björn Furugren, Cen­ter­par­ti­et

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Vi ska ta emot de kvo­ter vi blir till­de­la­de en­ligt lag­stift­ning, sen kan man tyc­ka vad man vill om lag­stift­ning­en, men Vallentuna kom­mun har va­rit bland de bäs­ta i Sve­ri­ge att ta emot si­na kvo­ter.

– Vi in­om Cen­tern tyc­ker att det ska fin­nas bätt­re reg­ler för att hit­ta bo­en­de. Nu har hand­läg­ga­re gjort ett enormt jobb, men har ock­så fått hjälp av ci­vil­sam­häl­let, ide­el­la kraf­ter som svens­ka kyr­kan och Brott­by till­sam­mans som fått ta del av stats­bi­drag för att hjäl­pa till med bo­en­de. Vi tyc­ker att al­la ska sö­ka bo­en­de på li­ka vill­kor, kom­mu­nen ska in­te ge­ne­rellt ord­na med bo­en­de, men la­gen sä­ger att vi ska det och den vill vi såklart in­te bry­ta mot men vi tyc­ker att man ska kun­na sö­ka bo­stad på egen hand. Be­stäm­mel­ser­na hind­rar många oli­ka möj- lig­he­ter och vi vill luck­ra upp det­ta och in­te ha en allt­för re­gel­styrd bo­stads­mark­nad. Vi vill för­enk­la pro­ces­sen så att det blir mind­re kost­samt och att man kan ta emot fler män­ni­skor. Mo­dul­hus är in­te ak­tu­ellt just nu när fär­re kom­mer till Sve­ri­ge men bo­stads­rät­ter som kom­mu­nen har köpt har dock ett vär­de, de går att säl­ja sen och är en sä­ker pla­ce­ring rent eko­no­miskt. Det är för­del­ak­ti­ga­re än pa­vil­jong­er och ger bå­de bätt­re in­te­gre­ring och livs­kva­li­tet.

– Med in­te­gre­ring är det vik­tigt att kom­ma in på rätt ni­vå på SFI-un­der­vis­ning. Man mås­te snabbt kom­ma in på språk­in­tro­duk­tion när man är un­der 18 år och det mås­te fin­nas en bra sprid­ning rent bo­en­de­mäs­sigt i he­la kom­mu­nen där man får träf­fa svensk­språ­ki­ga.

Al­la ska sö­ka bo­en­de på li­ka vill­kor.

C. Björn Furugren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.