Upp­dra­get: Få unga att rös­ta

För förs­ta gång­en har Vallentuna kom­mun an­ställt sär­skil­da val­in­spi­ra­tö­rer som ska pep­pa unga att gå till va­lur­nor­na. – Vi vill få folk att rös­ta, och för­stå att de­mo­kra­ti är bätt­re än dik­ta­tur, sä­ger To­va Jern­berg.

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Tre unga Val­len­tu­na­bor har haft ett unikt som­mar­jobb: Att få första­gångsväl­ja­re att rös­ta.

– Vi val­de att sam­la in­for­ma­tion på en Instagram-si­da, be­rät­tar Ja­kob Lin­de­gren.

På si­dan kan man lä­sa in­te ba­ra om var­för de­mo­kra­ti är vik­tigt, ut­an även vad de oli­ka par­ti­er­na vill.

– Vi har va­rit helt opar­tis­ka till par­ti­er­na. Det en­da vi in­te är opar­tis­ka in­för är att de­mo­kra­ti är bätt­re än dik­ta­tur, sä­ger Tu­va Jern­berg.

De tre som­mar­job­bar­na har oli­ka po­li­tis­ka stånd­punk­ter.

– Men de har in­te fått sy­nas på si­dan. Där­e­mot har vi dis­ku­te­rat politik när vi in­te job­bat, sä­ger Tu­va Jern­berg.

Eli­as Grudd för­kla­rar var­för det är vik­tigt att rös­ta.

– Vi har käm­pat så länge för att al­la ska få rös­ta, och nu har vi haft rät­ten i 97 år. Vi mås­te ta till­va­ra att vi kan på­ver­ka.

– Ja, när det finns folk som slåss för chan­sen att få rös­ta, och så or­kar vi in­te gå dit, sä­ger Ja­kob Lin­de­gren.

– Om man är all­de­les för lat för att gå och rös­ta en sön­dag vart fjär­de år så kan man fak­tiskt för­tids­rös­ta, tyc­ker Tu­va Jern­berg.

De tre val­in­spi­ra­tö­rer­na hop­pas att de­ras Instagram­si­da ska gö­ra att många vill lä­ra med om po­li­ti­ken.

– Den kan va­ra start­skot­tet till att man hit­tar nå­got man gil­lar, att man går vi­da­re till par­ti­er­nas si­dor och kol­lar in de­bat­ter, sä­ger Ja­kob Lind­gren.

När de tre in­spi­ra­tö­rer­na sök­te som­mar­jobb på kom­mu­nen visste de in­te var de skul­le ham­na.

– Vi sök­te ser­vice­jobb, för­kla­rar Tu­va Jern­berg.

Att det skul­le bli en Instagram-si­da be­ror på att ka­na­len pas­sar bra, en­ligt ung­do­mar­na.

– Snap Chat är mer för att um­gås med kompisar, och det änd­ras he­la ti­den, på Instagram finns si­dan kvar.

För­ra veckan ha­de si­dan 750 vis­ning­ar.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

UNIKT SOM­MAR­JOBB. Eli­as Grudd, Ja­kob Lin­de­gren och Tu­va Jern­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.