Det­ta ska gö­ras:

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM -

Frid­hems­plan: Håll­plat­sen Ma­rie­bergs­ga­tan ut­ö­kas till drygt 60 me­ter för att få plats med fler bus­sar. Cy­kel­ba­nan ju­ste­ras så att den ti­di­ga­re vi­ker in bakom träd­ra­den. Gång­ba­nan smal­nas av på läng­re sträc­ka.

Fle­ming­ga­tan: Mel­lan Pi­pers­ga­tan och Kungs­bro­plan görs ett tids­be­grän­sat över­brett bus­skör­fält för bus­sar och cyklar, som finns på mot­sat­ta si­dan idag. Det nya kol­lek­tiv­kör­fäl­tet tids­be­grän­sas till mel­lan kloc­kan 14-19. Övrig tid par­ke­rings­för­bud. Håll­plat­ser­na Sche­e­le­ga­tan och Kungs­bro­plan slås ihop. Ny håll­plats an­läggs mel­lan Sche­e­le­ga­tan och Pi­pers­ga­tan. Cy­kel­fäl­tet

mel­lan Pi­pers­ga­tan och Kungs­bro­plan tas bort, cy­kel­fäl­tet mel­lan Nor­ra Ag­ne­ga­tan och Sche­e­le­ga­tan för­längs. 15 par­ke­rings­plat­ser och två last­plat­ser för­svin­ner. Kungs­ga­tan mel­lan Kungs­bro­plan och Svea­vä­gen: En­dast va­ru­le­ve­ran­ser och av­falls­hämt­ning tillåts. Tax­i­håll­plats tas bort och på- och av­stig­nings­plat­sen för­längs.

Skan­stull: Ny re­fug mel­lan last­plats och kör­ba­na för att mins­ka dub­bel­par­ke­ring. Test med kol­lek­tiv­kör­fält i hö­ger kör­fält vid kors­ning­en med Skans­bro­ga­tan. Odeng­a­tan: Håll­plat­sen Stads­bib­li­o­te­ket byggs om och flyt­tas till fö­re kors-

ning­en med Svea­vä­gen i bå­da rikt­ning­ar för att få plats med fler bus­sar och gö­ra så att de kan dra nyt­ta av den ”grö­na vå­gen” i tra­fik­sig­na­ler­na längs Odeng­a­tan Gjör­wells­ga­tan: Nytt bus­skör­fält pla­ne­ras mel­lan Fyr­verkar­bac­ken och Rå­lamb­s­vä­gen. Cy­kel­fäl­tet tas bort på en 40 me­ter lång sträc­ka, cyk­ling får där ske i bus­skör­fäl­tet. Ytor för gång­tra­fi­ken mins­kas.

Åt­gär­der­na be­räk­nas kos­ta 20 mil­jo­ner, vil­ket är sex mil­jo­ner mer än först be­räk­nat, och ska klub­bas på kom­man­de tra­fik­nämnd den 30 au­gusti. Tan­ken är att ar­be­tet ska sät­ta igång näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.