RIDSPORT.

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM -

loc­kan är ef­ter fem och folk är på väg hem från job­bet. Men in­te de som står och gnäg­gar i ha­gen bred­vid. Kon­tras­ter­na är sto­ra, den as­fal­te­ra­de bil­vä­gen jäm­te den idyl­lis­ka går­den.

På Enske­de rid­sko­la står fle­ra barn och moc­kar i stal­let och kör hö i skott­kär­ror.

Men i dag är det rid­lek­tio­ner för vux­na. I stal­lets box­ar står svens­ka halv­blod och blir ryk­ta­de av si­na ryt­ta­re in­nan trä­ning­en drar igång.

Ri­der som ung och tar pa­us

An­na Fol­kes­son har ri­dit se­dan hon var sex år. Häs­ten Gran To­ri­no är en­ligt hen­ne en rik­tig gent­le­man på 16 år. An­na me­nar att det är gans­ka van­ligt att man ef­ter att ha ri­dit som ung, tar en pa­us från häst­li­vet för att plug­ga och gö­ra an­nat. Se­dan tar många upp det igen när de blir äld­re.

– Rid­ning­en är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Det finns ing­et an­nat till­fäl­le som här då man mås­te va­ra i nu­et, kom­mu­ni­ka­tio­nen med häs­ten är så vik­tig. Jag har även fått min sam­bo att bör­ja prö­va ri­da, sä­ger An­na Fol­kes­son.

Li­te läng­re bort står Ridd­hi Z och blir ryk­tad av He­le­na Lövgren. Hon me­nar att rid­ning­en är en so­ci­al sys- sel­sätt­ning, många på rid­sko­lan um­gås privat. Hen­nes barn har ock­så bör­jat ri­da och He­le­na tyc­ker det är kul att de har en ge­men­sam hob­by.

De som ri­der blir of­ta che­fer

Kloc­kan när­mar sig 18 och en ef­ter en le­der tje­jer­na – för det är ba­ra tje­jer med i da­gens grupp – ut häs­tar­na ur stal­let och in på in­om­hus­ba­nan. En flic­ka som går på rid­sko­lan bär på en pall och hjäl­per ryt­tar­na upp på häs­tar­na.

Längs väg­gen står Lil­le­mor Bor­ko och tit­tar. Hon har va­rit rid­lä­ra­re i 35 år och blev 2014 ut­nämnd till Årets rid­lä­ra­re på Ryt­tar­ga­lan.

Hon be­rät­tar att hon haft ele­ver som va­rit upp emot 80 år som lärt sig ri­da. Det är ald­rig för­sent att bör­ja.

– Många som har ri­dit ham­nar of­ta i chefs­po­si­tio­ner. De har lärt sig att ta an­svar och ta hand om häs­ten med allt som hör till, sä­ger Lil­le­mor Bor­ko.

När al­la har kom­mit på häs­tar­na är det dags för en kort pro­me­nad runt om­rå­det in­nan de går in för att star­ta öv­ning­ar­na.

På ett ståt­ligt led ri­der grup­pen ut i vår­so­len, Lil­le­mor pro­me­ne­rar längst bak. Näst längst bak går en av de störs­ta häs­tar­na i grup­pen, Phan­to­men.

På ryg­gen sit­ter Pia Lun­dquist. Hon be­rät­tar att hon red fram tills hon var 16 år, då hon skul­le bör­ja be­hö­va be­ta­la för rid­ning­en själv.

– Det blev in­te pri­o­ri­te­rat och re­sul­te­ra­de i ett up­pe­håll fram tills jag var 30 år. Då följ­de jag med en kom­pis som red, och in­såg hur myc­ket jag sak­nat rid­ning­en och hur kul det är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.