Jaa­na Til­les, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Vallentuna har in­te ti­di­ga­re ta­git emot ny­an­län­da i den om­fatt­ning­en som vi gör idag. I och med nya bo­sätt­nings­la­gen ska al­la kom­mu­ner de­la an­sva­ret. För Val­len­tu­nas del be­ty­der det 135 ny­an­län­da i år. Un­der de se­nas­te åren har vi skaf­fat oss er­fa­ren­het och kun­ska­per som vi kan dra nyt­ta av i da­gens mot­tag­ning.

”Hy­res­rät­ter bör pri­o­ri­te­ras”

– Det har byggts en­dast bo­stads­rät­ter och vil­lor i år­tion­den i Vallentuna vil­ket lett till att an­de­len hy­res­rät­ter är den lägs­ta i lan­det (3%). Ex­em­pel­vis en­sam­kom­man­de och ung­do­mar har haft myc­ket svårt att kun­na hit­ta bo­stad. Si­tu­a­tio­nen för­vär­ra­des vid flyk­ting­ka­ta­stro­fen 2015/16 då kom­mu­nen tving­a­des snabbt skaf­fa bo­stä­der. Man hyr­de pa­vil­jong­er, köp­te lä­gen­he­ter och sök­te fri­vil­li­ga att hy­ra av. Vi lyc­ka­des ord­na det! Bris­ten på hy­res­rät­ter är en pri­o­ri­te­rad frå­ga för oss. Kom­mu­nen ska en­ligt bo­stads­för­sörj­nings­la­gen kun­na er­bju­da bo­stä­der till al­la. Ny­an­län­da del­tar i kom­mu­nens ”bo­stads­sö­kar­sko­la” och många hit­tar an­nat bo­en­de ef­ter de förs­ta två åren i Sve­ri­ge. Pa­vil­jong­er­na är dy­ra men just nu ett nöd­vän­digt al­ter­na­tiv. Men så länge vi har dem bor­de vi kun­na er­bju­da ett rum där för and­ra bo­stads­sö­kan­de kom­mu­nin­vå­na­re.

– Att på­bör­ja språk­stu­di­er från dag ett är den vik­ti­gas­te fak­torn för lyc­kad in­teg­ra­tion. Även här har kom­mu­nen till­sam­mans med för­e­ning­ar, fri­vil­li­ga och för­sam­ling­ar gjort en ge­men­sam in­sats och det ver­kar ha gett ett bra re­sul­tat.

Pa­vil­jong­er är dy­ra men nöd­vän­di­ga.

S. Jaa­na Til­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.