Le­na Lund­gren, Väns­ter­par­ti­et

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Vi kan in­te pre­ci­se­ra hur många flyk­ting­ar Vallentuna ska ta emot men an­ser att vi kan ta emot fler, av so­li­da­ri­tet med män­ni­skor som har va­rit tvung­na att läm­na si­na hem. Vallentuna är en sta­bil och väl­må­en­de kom­mun och skul­le kla­ra det ut­märkt. Vi be­hö­ver ock­så ar­bets­kraft och vi tål och be­hö­ver en stör­re va­ri­a­tion i be­folk­ning­en.

”Mås­te kö­pa hy­reslä­gen­he­ter”

– Ef­tersom det finns så få hy­reslä­gen­he­ter så be­hö­ver kom­mu­nen kö­pa så­da­na. Bris­ten på hy­reslä­gen­he­ter be­ror på gam­mal då­lig pla­ne­ring från kom­mu­nens si­da och det mås­te nu kom­pen­se­ras med in­köp av lä­gen­he­ter, in­te ba­ra för flyk­ting­ar ut­an även för and­ra grup­per av kom­mu­nin­vå­na- re som be­hö­ver hy­ra en lä­gen­het. (Vi mo­tio­ne­ra­de om det­ta re­dan 2014.) När hy­res­rät­ter har byggts, kan kom­mu­nen säl­ja si­na och på så vis blir det en kost­nad på kort sikt men en in­ve­ste­ring på läng­re sikt. Vi tror ock­så att det finns fler in­vå­na­re som kan er­bju­da bo­stä­der.

”SFI mås­te or­ga­ni­se­ras”

– Vi mås­te al­la hjäl­pas åt att un­der­lät­ta in­teg­ra­tio­nen ge­nom att en­ga­ge­ra oss i det sto­ra ar­be­te som till ex­em­pel kyr­kor och för­e­ning­ar gör. Kul­tur­för­valt­ning­en och bib­li­o­te­ket gör ett ut­märkt ar­be­te som kan stär­kas. SFI mås­te or­ga­ni­se­ras bätt­re.

Vi tål och be­hö­ver en stör­re va­ri­a­tion i be­folk­ning­en.

V. Le­na Lund­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.