Nick­las Ste­orn, Mil­jö­par­ti­et

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Vi vill att Vallentuna ska ta sitt an­svar i och med Sve­ri­ges na­tio­nel­la åta­gan­de och då har det räk­nats ut­i­från an­vis­nings­la­gen hur många som Vallentuna ska emot, men man mås­te ta i be­ak­tan­de fa­mil­jeå­ter­för­e­ning. Om kom­mu­nen ska ta emot runt 130 per­so­ner räc­ker det in­te med att ord­na bo­stad för des­sa per­so­ner. Det finns de som be­hövt flyt­ta ut från kom­mu­nen när fa­mil­jen åter­före­nats ef­tersom de in­te får plats i det an­vi­sa­de bo­en­det. Vi tyc­ker att kom­mu­nen ska ha fa­mil­jeå­ter­för­e­ning med i be­räk­ning­en och ska ta emot minst li­ka många som vi gjort hit­tills och även ta ett stör­re an­svar.

– Bå­de ti­di­ga­re in­vå­na­re in­om kom­mu­nen och ny­an­län­da som bli­vit bi­stånds­be­döm­da ska få hjälp med bo­en­de. Kom­mu- nen ska kun­na hjäl­pa al­la som har be­hov av en bo­stad. Där­för tyc­ker vi att kom­mu­nen ska sat­sa mer på fler kli­mats­mar­ta hy­res­rät­ter. Vi tyc­ker att man ska åter­upp­ta att kö­pa bo­stads­rät­ter, men man mås­te kom­ma gång med att byg­ga hy­res­rät­ter ef­tersom fler bo­stä­der be­hövs.

– Det är vik­tigt att in­te kon­cen­tre­ra de som blir an­vi­sa­de kom­mu­nen till ett och sam­ma stäl­le. Nu har det bli­vit kna­sigt då en stor del av de an­vi­sa­de bli­vit pla­ce­ra­de i Ös­se­by för­sam­ling och det be­hö­ver bli mer sprid­ning. Det vik­ti­gas­te med in­teg­ra­tion är att job­ba med in­klu­de­ring. Många and­ra par­ti­er sä­ger sä­kert att ar­be­te är det vik­ti­gas­te, men för att få ar­be­te mås­te man ha kon­tak­ter och det är där ci­vil­sam­häl­let kom­mer in.

Kom­mu­nen ska hjäl­pa al­la som har be­hov av en bo­stad.

MP. Nick­las Ste­orn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.