Fred­rik Lin­dahl, Sverigedemokraterna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Sverigedemokraterna vill se ett mot­tag­nings­stopp, Vallentuna kom­mun har ta­git emot en för stor mängd män­ni­skor. Man får helt en­kelt för­kla­ra för sta­ten, mi­gra­tions­ver­ket och läns­sty­rel­sen att Vallentuna in­te kla­rar av mer.

– Vi har in­te kun­nat han­te­ra mot­tag­ning­en på ett bra sätt - ett ex­em­pel är bris­ten på bo­stä­der. Kom­mu­nen har tving­ats kö­pa bo­stä­der och där­av bli­vit kon­kur­ren­ter på en re­dan stram bo­stads­mark­nad. Dess­utom har man byggt mo­dul­bo­stä­der vil­ket vi an­ser är fel, ef­tersom det re­dan finns and­ra grup­per som be­hö­ver bo­stad i kom­mu­nen som ex­em­pel­vis ung­do­mar och stu­den­ter. Bo­stads­rät­ter­na är re­dan köp­ta och mo­dul­hu­sen upp­sat­ta, men vi vill slus­sa ut de män­ni­skor som är här un- der eta­ble­rings­pe­ri­o­den på två år och ef­ter det an­vän­da bo­stä­der­na till de som re­dan bor här.

– Bäs­ta sät­tet att in­te­gre­ras är via språ­ket samt att man får lä­ra sig svens­ka vär­de­ring­ar. Svens­ka kan dels lä­ras ut ge­nom ut­bild­ning al­ter­na­tivt via in­ter­ak­tion, men så hand­lar det även myc­ket om eget an­svar och ett in­tres­se att lä­ra sig. De vär­de­ring­ar vi ta­lar om är grund­läg­gan­de som kanske är själv­kla­ra för oss som att till ex­em­pel ta i hand oav­sett kön, att man re­spek­te­rar varand­ra.

– Jag för­står att när man kom­mer hit så finns det myc­ket skill­na­der och det mås­te man få lä­ra sig på ett pe­da­go­giskt sätt, om att vi har de­mo­kra­ti, att al­la får kom­ma till tals och på­ver­ka.

Vi har in­te han­te­rat mot­tag­ning­en på ett bra sätt.

SD. Fred­rik Lin­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.